Nasze ZOO

Wyniki etapu szkolnego

W szkol­nym e­ta­pie Kon­kur­su wzię­ło u­dział 39 u­czniów z klas ó­smych i siód­mych. Naj­lep­sze wy­ni­ki o­sią­gnę­li niżej wy­mie­nieni u­cznio­wie i to Oni będą re­prezen­to­wać Naszą Sz­ko­łę w e­ta­pie po­wia­towym:

  • klasy ósme: Zofia Sędek (119,5 pkt) i Julia Skal­ska (118 pkt);
  • klasy siód­me: Szy­mon Ka­wul­ski (108 pkt) i Mi­cha­lina Gru­dziń­ska (104,5 pkt).

Ser­decz­nie gra­tu­luje­my i ży­czymy ko­lej­nego suk­ce­su!

W czwar­tek, 7 kwiet­nia br., o godz. 10.00 od­bę­dzie się finał I e­dy­cji Po­wia­towe­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go.