Nasze ZOO

Nowe terminy konkursu

Sza­now­ni Pań­stwo,
po­da­je­my nowe ter­mi­ny Po­wia­towe­go Kon­kur­su Or­to­gra­ficz­ne­go o Tytuł Mi­strza Or­to­gra­fii Po­wia­tu Otwoc­kie­go:

  • Etap I kon­kursu to e­li­mina­cje szkol­ne od­bę­dą się w szko­łach ma­cie­rzy­stych w dniu 10 marca 2022 roku, o go­dzi­nie 10.00;
  • Etap II kon­kursu to e­li­mina­cje po­wia­towe od­bę­dą się w Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 12 w Otwoc­ku w dniu 7 kwiet­nia 2022 roku, o go­dzi­nie 10.00;
  • Finał, o­głosze­nie wy­ni­ków i wrę­cze­nie na­gród od­bę­dzie się 28 kwiet­nia o go­dzi­nie 10.00 w Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go.

Tekst dyk­tan­da o­bej­mie trud­no­ści or­togra­ficz­ne i in­ter­punk­cyj­ne, zna­jo­mość zasad or­togra­ficz­nych. Treść dyk­tan­da oraz listę wy­ra­zów do wy­ja­śnie­nia zasad or­togra­ficz­nych prze­ślemy dwa dni przed ter­mi­nem I etapu czyli 8. marca. Uczest­ni­cy zo­bowią­za­ni są do za­brania ze sobą pióra lub dłu­go­pi­su.

Zgło­sze­nia pro­si­my kie­ro­wać do 4 marca (do piąt­ku) na adres: kon­Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oświad­cze­nia do­ty­czą­ce zgody na prze­twa­rzanie da­nych o­sobowych pro­si­my do­łą­czyć do pro­tokołu wy­ni­ku e­li­mina­cji szkol­nych.

 

Osoby do kon­tak­tu:

Hanna Basek: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agniesz­ka Dą­brow­ska: a­gniesz­ka.da­brow­Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 12
im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go
ul. An­driol­le­go 76 05-400 Otwock
tel.: 22 779 38 44

Mamy na­dzie­ję, że już nic nie sta­nie na prze­szko­dzie, by mło­dzież mogła się spraw­dzić w swych or­togra­ficz­nych u­mie­jęt­no­ściach. Ser­decz­nie za­praszamy!

 

Z wy­ra­zami sza­cun­ku

Or­ga­ni­zator­ki: Hanna Basek i Agniesz­ka Dą­brow­ska-Dakus