Wydarzenia

Święto dwunastkowych talentów

To było praw­dzi­we świę­to dwu­nast­ko­wych ta­len­tów. W mi­nio­ną so­botę na de­skach go­ścin­nej sceny Te­atru Miej­skiego im. Ste­fa­na Ja­racza za­pre­zen­to­wała się cała rze­sza u­ta­len­to­wanych u­czniów Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12. Sz­tu­ki pla­stycz­ne, śpiew, ta­niec, gra na in­stru­men­tach, a nawet pokaz bia­łej broni, to wszyst­ko mogli zo­ba­czyć wi­dzo­wie, któ­rzy wy­peł­ni­li wi­dow­nię pod­czas VI e­dy­cji Aka­de­mii Ta­len­tów Dwu­nast­ki.

Tra­dy­cyj­nie za­pre­zen­to­wali się rów­nież ab­sol­wen­ci Dwu­nast­ki spra­wiając nam wiele ra­do­ści. Nie za­brakło też wy­stę­pu na­uczy­cie­li, któ­rzy za­pre­zen­to­wali swoją in­sce­niza­cję „Czer­wo­nego Kap­tur­ka”.

Go­rą­ce po­dzię­kowa­nia kie­ru­jemy do wszyst­kich któ­rzy przy­czyni­li się do or­ga­ni­zacji tego wspa­niałe­go wy­da­rze­nia: mło­dym i star­szym ar­ty­stom, szkol­nym wo­lon­ta­riu­szom, któ­rzy za­ję­li się stro­ną tech­nicz­ną a­kade­mii, kon­fe­ran­sjerom oraz na­uczy­cie­lom or­ga­ni­zu­ją­cym całe przed­się­wzięcie. Siód­ma e­dy­cja już wkrót­ce!

Drukuj E-mail