Z wizytą w Caritas i Radiu Warszawa

We wto­rek, 4 lu­te­go 2014 roku nasze Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas udało się do War­szawy, aby zo­ba­czyć sie­dzibę Ca­ri­tas Die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej przy ul. Ka­wę­czyń­skiej oraz na­grać au­dy­cję w Ra­diu War­szawa 106,2 FM. Pod­czas spo­tka­nia w bu­dyn­ku Ca­ri­tas z o­pie­ku­nem SKC ks. Ra­fałem Paź­dzio­chem Ola, Ga­bry­sia i trzy Julki o­trzy­ma­ły le­gi­ty­ma­cje wo­lon­ta­riu­sza. Po krót­kiej mo­dli­twie w ka­pli­cy po­je­cha­li­śmy do stu­dia.

Czytaj dalej

 Drukuj  Email

Mikołajki

Z myślą o naj­młod­szych u­czniach na­szej szko­ły wo­lon­ta­riu­sze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas przy­go­towa­li na 6 grud­nia przed­sta­wienie „Cze­ka­my na Świę­te­go Mi­ko­ła­ja”. W tym dniu po­wi­ta­liśmy rów­nież św. Mi­ko­ła­ja, który z o­ka­zji swego świę­ta po­ja­wił się w na­szej szko­le i ob­da­rował dzie­ci sło­dy­cza­mi.

Czytaj dalej

 Drukuj  Email

Gala Wolontariatu Caritas

W czwar­tek, 5 grud­nia 2013 roku, pod­czas III Gali Wo­lon­ta­riatu trzy nasze wo­lon­ta­riusz­ki: Alek­san­dra Kudła, Alek­san­dra Stę­pień oraz Na­talia Wilk o­trzy­ma­ły z rąk Ks. Abpa Hen­ry­ka Ho­se­ra SAC dy­plom za szcze­gól­ne za­an­gażo­wanie w Sz­kol­nym Kole Ca­ri­tas. Wy­róż­nio­nym gra­tu­luje­my, a wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby nieść pomoc w ra­mach Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas, za­praszamy do współ­pra­cy.

Czytaj dalej

 Drukuj  Email

Nasz nowy przyjaciel

Pallotyńska Adopcja SercaWe wrześniu 2009 roku zaczęliśmy zastanawiać się, jaką ciekawą inicjatywę moglibyśmy podjąć na nowy rok szkolny. Oczywiście pomysłów było wiele, jednak najciekawszym i najbardziej chwytającym za serce okazała się adopcja na odległość w ramach dzieła Pallotyńska Adopcja Serca. Jest to jeden z programów mających na celu niesienie pomocy w zdobywaniu wiedzy biednym dzieciom z krajów misyjnych. Szkolne Koło Caritas i Samorząd Uczniowski podjęły wspólną decyzję o zbiórce pieniędzy, które co miesiąc będą przekazywane na afrykańskie dziecko.

Czytaj dalej

 Drukuj  Email