Rodzice

Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2017/2018

Niżej pre­zen­tu­jemy do­ku­men­ty zwią­za­ne z nie­obowiąz­kowym u­bez­pieczeniem u­czniów od NNW wy­bra­nym przez Radę Ro­dzi­ców na rok szkol­ny 2017/2018.

Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów

 Drukuj  Email

List bibliotekarzy do rodziców

Drodzy  Rodzice!
Ba­dania do­wodzą, że ma­lu­chy, któ­rym czy­ta­no le­piej radzą sobie w szko­le. To dzię­ki temu, że dziec­ko słu­cha­jąc ćwi­czy pa­mięć, kon­cen­tra­cję i roz­wi­ja wy­obraź­nię. Świat, w któ­rym ży­je­my jest coraz bar­dziej skom­pli­kowa­ny, la­wi­no­wo na­rasta ilość in­for­ma­cji, na­stę­pu­je coraz szyb­szy przy­rost wie­dzy, a z tym wiążą się zmia­ny na rynku pracy.

Czytaj dalej

 Drukuj  Email

Zgłoszenia i rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Po­ni­żej przed­sta­wiamy do po­bra­nia do­ku­men­ty do wy­peł­nienia przy zgło­sze­niu u­cznia lub re­kru­ta­cji do klasy pierw­szej, kontynuacji nauki w oddziale przedszkolnym oraz wykaz ulic znaj­du­ją­cych się w ob­wodzie Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 w Otwoc­ku.

Czytaj dalej

 Drukuj  Email

Terminy związane z rekrutacją do klas pierwszych i zerówki

In­for­mu­je­my, że Pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka Za­rzą­dze­niem nr 51/2017 z dnia 14.04.2017 o­kre­ślił ter­mi­ny prze­pro­wa­dzenia po­stę­powa­nia re­kru­ta­cyj­nego i po­stę­powa­nia u­zupeł­nia­ją­cego w roku szkol­nym 2017/2018 do klas pierw­szych pu­blicz­nych szkół pod­sta­wowych pro­wa­dzonych przez Mia­sto Otwock oraz Za­rzą­dze­niem nr 50/2017 z dnia 14.04.2017 o­kre­ślił ter­mi­ny prze­pro­wa­dzenia po­stę­powa­nia re­kru­ta­cyj­nego i po­stę­powa­nia u­zupeł­nia­ją­cego w roku szkol­nym 2017/2018 do pu­blicz­nych przed­szko­li i od­dzia­łów przed­szkol­nych w pu­blicz­nych szko­łach pod­sta­wowych pro­wa­dzonych przez Mia­sto Otwock. Sz­cze­gó­ły po­ni­żej.

Czytaj dalej

 Drukuj  Email

List do rodziców w sprawie czytania książek

Dro­dzy Ro­dzi­ce!

Ba­dania do­wodzą, że ma­lu­chy, któ­rym czy­ta­no le­piej radzą sobie w szko­le. To dzię­ki temu, że dziec­ko słu­cha­jąc ćwi­czy pa­mięć, kon­cen­tra­cję i roz­wi­ja wy­obraź­nię. Świat, w któ­rym ży­je­my jest coraz bar­dziej skom­pli­kowa­ny, la­wi­no­wo na­rasta ilość in­for­ma­cji, na­stę­pu­je coraz szyb­szy przy­rost wie­dzy, a z tym wiążą się zmia­ny na rynku pracy.

Czytaj dalej

 Drukuj  Email

Jak zachęcić dzieci do czytania książek?

Nau­kow­cy są zgod­ni, że czy­ta­nie ma ol­brzy­mi wpływ na roz­wój dziec­ka. Prze­de wszyst­kim po­sze­rza wie­dzę, roz­wi­ja wy­obraź­nię, u­mie­jęt­nie wpaja war­to­ści mo­ral­ne, ale także wzbo­ga­ca słow­nic­two, uczy pra­wi­dło­we­go for­mu­łowa­nia myśli, bu­do­wy zdań, po­słu­gi­wa­nia się sło­wem zgod­nie z gra­maty­ką.

Czytaj dalej

 Drukuj  Email