Obiady

Obiady w styczniu

W dniach od 21 do 27 grudnia 2017 roku prosimy o dokonywanie wpłat wyłącznie za obiady styczniowe. Od 28 grudnia do1 stycznia rachunek bankowy będzie zablokowany. Ponownie wpłat będzie można dokonywać odWysokość opłaty za cały miesiąc wynosi 36 zł. Od stycznia będzie można dokonywać wpłat za kolejne miesiące. Sz­cze­gó­ło­we in­for­ma­cje o koszcie o­bia­dów za ko­lej­ne mie­sią­ce zo­sta­ną o­pu­bli­kowa­ne na na­szej stro­nie in­ter­neto­wej.

 Drukuj  Email

Regulamin Stołówki Szkolnej

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 12/2011/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku wprowadzony został nowy regulamin stołówki szkolnej. Re­gu­la­min obowią­zu­je od 1 marca 2012 roku. Pełen tekst regulaminu mozna przeczytać tutaj.

 Drukuj  Email