Nasze ZOO

Maseczka dla Seniora

Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 12 w Otwoc­ku zwra­ca się z proś­bą o wspar­cie akcji „Ma­secz­ka dla Se­nio­ra”. Osoby chcą­ce pomóc, po­sia­dają­ce ma­szy­ny do szy­cia i wła­sny ma­te­riał, za­praszamy do szy­cia ma­se­czek. Pro­si­my o do­star­cze­nie ma­se­czek do szko­ły. Bę­dzie­my je suk­ce­syw­nie prze­ka­zy­wać po­trze­bu­ją­cym.
 

Katyń 1940 – pamiętamy!

13 kwiet­nia ob­chodzi­liśmy Dzień Pa­mię­ci Ofiar Zbrod­ni Ka­tyń­skiej. Upa­mięt­niał on 80. rocz­ni­cę zbrod­ni so­wiec­kiej (w 1943 roku Niem­cy o­pu­bli­kowa­li in­for­ma­cje o od­kry­ciu w Ka­ty­niu ma­so­wych gro­bów o­fi­ce­rów Woj­ska Pol­skie­go, za­mor­dowanych przez NKWD w 1940 roku).

Od dzie­się­ciu lat przy po­mni­ku „Katyń 1940” w Otwoc­ku od­by­wa­ją się u­ro­czy­sto­ści u­pa­mięt­niają­ce o­fia­ry tej zbrod­ni. Prze­ka­zy­wany jest rów­nież pa­tro­nat nad tym miej­scem pa­mię­ci. W związ­ku z Covid-19, w tym roku szkol­nym u­ro­czy­sto­ści nie mogą się odbyć, jed­nak na­szym obowiąz­kiem jest pa­mię­tać o za­mor­dowanych, o od­da­niu czci tym, któ­rzy od­da­li życie za Oj­czy­znę bez prawa do walki i prze­ka­zy­wać praw­dę o Ka­ty­niu ko­lej­nym po­kole­niom.

Czytaj dalej

Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalif. do przedszkola

Sza­now­ni Pań­stwo,
po­ni­żej do­stęp­ne są listy kan­dy­datów za­kwali­fiko­wanych i nie­za­kwalifiko­wanych do przedszkola. Wy­ni­ki na­bo­ru mogą Pań­stwo rów­nież spraw­dzić lo­gu­jąc się na konto u­two­rzone pod­czas re­jestra­cji lub na skrzyn­ce ma­ilo­wej (jeśli zo­sta­ła po­da­ny adres ma­ilo­wy pod­czas re­jestra­cji).

Czytaj dalej

Kandydaci przyjęci do kl. 1

Sza­now­ni Pań­stwo,
po­ni­żej do­stęp­na jest lista kan­dy­datów przyjętych do klas pierwszych. Informację o przyjęciu można również zweryfikować logując się na konto utworzone podczas rejestracji wniosku/zgłoszenia.

Czytaj dalej

Zdalne nauczanie

Sza­now­ni Pań­stwo,

od kilku ty­go­dni mie­rzy­my się z sy­tu­acją, która nie miała miej­sca w naj­now­szej hi­sto­rii świa­ta i Pol­ski. Wpły­wa ona na funk­cjo­nowa­nie szko­ły, o czym Pań­stwo do­skona­le wie­dzą. Ucz­nio­wie po­zosta­ją w do­mach od 12.03.2020 i w związ­ku z tym u­czest­ni­czą w lek­cjach pro­wa­dzonych w try­bie on-line. Aby u­po­rząd­kować ten, do tej pory, nieco cha­otycz­ny pro­ces, od 25 marca wpro­wa­dzamy pewne zmia­ny.

W dzien­niku e­lek­tro­nicz­nym, co­dzien­nie do godz. 10.00, prze­ka­zy­wane będą in­for­ma­cje na temat lek­cji re­ali­zo­wanych w danym dniu oraz a­pli­kacji i plat­form wy­ko­rzystywa­nych do zdal­nej pracy wska­zane przez na­uczy­cie­li. Za­ję­cia re­ali­zo­wane będą sys­te­ma­tycz­nie, zgod­nie z u­sta­lo­nym do­tych­czas pla­nem lek­cji.

W przy­pad­ku pro­ble­mów, pro­szę o kon­takt z wy­cho­waw­cą. Ist­nie­je też moż­li­wość kon­taktu z psy­cho­logiem i pe­da­go­giem szko­ły.

Za­chę­cam Pań­stwa i u­czniów do kon­taktowania się z na­uczy­cie­lami w godz. 9.00–13.00 oraz za­po­znania się z ma­te­riałami za­war­ty­mi na stro­nie szko­ły w za­kład­ce „Zdal­ne na­uczanie”.

Po­nie­waż do­cie­ra­ją do nas in­for­ma­cje o dużym ob­cią­że­niu u­czniów tą nową i trud­ną me­to­dą pracy, bę­dzie­my re­ago­wali i sta­rali się tak mo­dy­fi­kować naszą pracę, aby za­ję­cia nie ge­nero­wa­ły trud­no­ści i prze­mę­czenia.

Życzę Pań­stwu i Pań­stwa bli­skim dużo zdro­wia.

Beata Szy­dłow­ska
Dy­rek­tor Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12

Zwrot kwot za niewykorzystane posiłki

W związ­ku z za­wie­szeniem dzia­łal­no­ści pla­có­wek o­świa­towych, u­przej­mie in­for­mu­je­my, że zwrot o­pła­ty za po­sił­ki do­kony­wa­ny bę­dzie w for­mie od­pi­su na­leż­no­ści w na­stęp­nym mie­sią­cu.

Zapisy na dyżur wakacyjny w przedszkolu

Za­wiadamiamy, że w związ­ku ze sta­nem e­pi­demicz­nym w kraju, ulega zmia­nie ter­min wy­da­wania i przyj­mo­wa­nia kart zgło­szeń dziec­ka na dyżur wa­kacyj­ny do przed­szko­li i od­dzia­łów przed­szkol­nych przy szko­łach pod­sta­wowych.

Ter­min o­kre­ślony pier­wot­nie w har­mo­nogramie za­pi­sów na okres 23.03.2020–10.04.2020 jest nie­ak­tu­al­ny i ulega zmia­nie. Za­pi­sy na dyżur od­by­wać się będą od 15.05.2020 do 5.06.2020.

Apel Mazowieckiego Inspektora Sanitarnego

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
w związ­ku z za­wie­szeniem zajęć dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­czych
w dniach 12–25 marca 2020 r.

W związ­ku z na­si­le­niem za­cho­rowań na COVID-19 de­cy­zją Mi­nistra Edu­ka­cji Na­ro­dowej od 12 do 25 marca 2020 r. za­wie­szo­ne zo­sta­ły za­ję­cia dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­cze w przed­szko­lach, szko­łach i pla­ców­kach o­świa­towych (pu­blicz­nych i nie­pu­blicz­nych). Dzia­łanie to ma na celu o­gra­ni­cze­nie roz­prze­strzenia­nia się za­każe­nia ko­rona­wi­ru­sem. W związ­ku z po­wyż­szym oraz sy­gna­łami zgła­szany­mi do sta­cji sa­ni­tar­no-e­pi­demio­logicz­nych o sy­tu­acjach nie­wła­ściwego za­cho­wania Ma­zo­wiec­ki Pań­stwo­wy Wo­je­wódz­ki In­spek­tor

Sa­ni­tar­ny a­pe­lu­je, o:

 • do­pil­nowa­nie, aby ze wzglę­du na bez­pieczeń­stwo zdro­wot­ne, dzie­ci i mło­dzież w tym
 • o­kre­sie po­zosta­ły w domu, nie prze­miesz­cza­ły się, o­gra­ni­czy­ły prze­by­wa­nie
 • w miej­scach pu­blicz­nych, gdzie mogą być duże sku­pi­ska ludzi (ko­mu­ni­ka­cja pu­blicz­na,
 • cen­tra han­dlo­we, kluby, itp.),
 • zwró­ce­nie uwagi na moż­li­wość or­ga­ni­zowania przez u­czniów spo­tkań to­wa­rzy­skich
 • (tzw. „ko­rona­par­ty”, „do­mó­wek” itp.) i za­kazanie swoim dzie­ciom spę­dza­nia czasu
 • wol­ne­go w ta­kiej for­mie,
 • prze­strzega­nie zasad hi­gie­ny o­sobi­stej (w tym hi­gie­ny kasz­lu i ki­cha­nia oraz czy­sto­ści
 • rąk), a także sys­te­ma­tycz­nego sprzą­ta­nia i czy­sto­ści po­miesz­czeń go­spodar­stwa
 • do­mowe­go,
 • sto­sowa­nie się do za­le­ceń Mi­nister­stwa Zdro­wia i Głów­ne­go In­spek­tora Sa­ni­tar­ne­go,
 • śle­dzenie na bie­żą­co ko­mu­ni­ka­tów Głów­ne­go In­spek­tora Sa­ni­tar­ne­go, Mi­nister­stwa Zdro­wia i Mi­nister­stwa Edu­ka­cji Na­ro­dowej o sy­tu­acji e­pi­demio­logicz­nej w kraju.

Ma­zo­wiec­ki Pań­stwo­wy Wo­je­wódz­ki In­spek­tor Sa­ni­tar­ny

Dwunastkowa Drużyna Maryi

Jest nas już 50 osób!

W od­powie­dzi na o­bec­ną sy­tu­ację w Pol­sce i świe­cie od 18 marca rusza mo­dli­tew­na akcja ró­żań­co­wa. Każde dziec­ko, która weź­mie w niej u­dział pro­szone jest o od­mó­wie­nie co­dzien­nie wy­zna­czo­nej dziesiątki ró­żań­ca oraz mo­dli­twy:

Czytaj dalej

Zarządzenie dotyczące boisk

W celu za­po­bie­żenia roz­prze­strzenia­niu się ko­rona­wi­ru­sa SARS-Cov-2 wśród miesz­kań­ców Mia­sta Otwoc­ka w dniach od 13 do 25 marca 2020 roku dzia­łal­ność bo­iska szkol­ne­go po­łożone­go przy ul. An­driol­le­go 76 w Otwoc­ku, zo­sta­je za­wie­szo­na.

Treść zarządzenia dyrektora szkoły

Więcej artykułów…