Archiwum wydarzeń

Mikołajowe czapki

Opublikowano w Archiwum wydarzeń

Zgod­nie z mak­sy­mą „w czap­ce Mi­ko­ła­ja każ­de­mu do twa­rzy” klasy dru­gie zaak­centowały dzień mi­ko­ła­jek wła­sno­ręcz­nie wy­ko­nu­jąc mi­ko­ła­jowe czap­ki. Z dumą pre­zen­to­wa­ły je tego dnia w szko­le. Był to do­dat­kowy ak­cent, który to­wa­rzy­szył wszyst­kim mi­ko­łaj­kowym a­trak­cjom. Dzie­ci o­glą­da­ły filmy, roz­wią­zy­wa­ły za­dania i ła­mi­głów­ki, do­sta­wały listy od Mi­ko­ła­ja, grały w gry plan­szo­we, jadły lody i piły go­rą­cą cze­ko­la­dę. Wszyst­ko to dzię­ki „po­moc­ni­kom” św. Mi­ko­ła­ja, któ­rym bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my.

Drukuj