Archiwum wydarzeń

„Szlachetna Paczka” wystartowała

Opublikowano w Archiwum wydarzeń

We wto­rek, 1 grud­nia w sie­dzibie firmy In­te­li­gent­ny Bu­dy­nek Pol­ska w War­szawie od­by­ło się przy­go­towa­nie szla­chet­nej pacz­ki z u­dzia­łem gwiazd i u­czniów na­szej szko­ły. Paweł Za­gum­ny – mistrz świa­ta w siat­ków­ce, wo­ka­list­ka Jo­an­na Le­wan­dow­ska oraz Ma­te­usz Szysz­ko – uczeń klasy 5e, Piotr Szysz­ko z klasy 2e i wo­lon­ta­riu­sze o­twoc­kiej Pacz­ki przy­go­towa­li wspól­nie dla jed­nej z po­trze­bu­ją­cych ro­dzin pięk­ną i mądrą pomoc.

Pod­czas pa­ko­wania Paweł Za­gum­ny po­dzie­lił się re­flek­sją: – Od lat an­gażu­ję się w SZLACHETNĄ PACZKĘ. W tym roku po­ma­gam ro­dzinie, która wal­czy i stara się wyjść z trud­nej sy­tu­acji. Mają re­wela­cyj­ne po­my­sły, je­dy­nie trze­ba dać im im­puls. Życzę im, żeby się nie pod­da­wali i ...mieli ma­rze­nia. Wie­rzę, że się speł­nią.

Każdy z nas, taki Ja, taki Ty, mały i duży, gruby i chudy, może pomóc i po­dzie­lić się mi­ło­ścią. Za­chę­camy do przy­go­towa­nia pacz­ki dla ro­dzin z Otwoc­ka i o­kolic. Wię­cej in­for­ma­cji na stro­nie www.szla­chet­napacz­ka.pl

Po­móż­my u­wie­rzyć lu­dziom ży­ją­cym w nie­za­winio­nej bie­dzie, że życie jest nie­sa­mo­wite, że mogą wszyst­ko, jeśli tylko ze­chcą, że mogą stwo­rzyć coś nie­zwy­kłego.

Drukuj