Archiwum wydarzeń

Światowy Dzień Misia

W ra­mach dzia­łal­no­ści sa­mo­rzą­du u­czniow­skie­go wszyst­kie klasy dru­gie włą­czy­ły się w ob­chody Świa­to­we­go Dnia Misia przy­pa­dają­ce­go 25 li­sto­pa­da. Ucz­nio­wie przy­nie­śli swoje u­lubio­ne ma­skot­ki, które to­wa­rzy­szyły im przez cały dzień. Dzię­ki go­ścin­ności Klubu SMOK dzie­ci, jak w praw­dzi­wym kinie, o­glą­da­ły film o misiu Pad­ding­to­nie. Film bar­dzo się spodobał.

Drukuj E-mail