Archiwum wydarzeń

Kolejne spotkanie z cyklu „Ludzie z pasją”

W pią­tek, 6 li­sto­pa­da od­by­ło się spo­tka­nie w ra­mach cy­klicz­nych spo­tkań z „Ludź­mi z pasją”, na któ­rym go­ści­liśmy pana An­drze­ja Mi­sie­wicza o­po­wia­dają­ce­go o swoim nie­zwy­kłym hobby – nur­ko­wa­niu.

W cza­sie spo­tka­nia dzie­ci do­wie­dzia­ły się, jakie wa­run­ki na­le­ży speł­nić, by zo­stać nur­kiem, jaki strój obowią­zu­je pod­czas u­pra­wiania tego spor­tu. Obej­rza­ły zdję­cia i filmy z pod­mor­skich po­dróży na­sze­go go­ścia po całym świe­cie. Nau­czy­ły się ję­zy­ka mi­go­we­go, któ­re­go u­ży­wa­ją nur­ko­wie, kiedy chcą się po­ro­zu­mie­wać pod wodą.

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Panu An­drze­jo­wi za fa­scy­nu­ją­cą „po­dróż” do pod­mor­skiej kra­iny.

Drukuj E-mail