Archiwum wydarzeń

Spotkanie autorskie z panią Agą Szczepańską

W środę, 28 paź­dzier­nika w bi­blio­te­ce szkol­nej od­by­ło się spo­tka­nie z panią Agą Sz­cze­pań­ską – pi­sar­ką i sce­na­rzyst­ką te­atral­ną. W na­szej szko­le au­tor­ka go­ści­ła z cy­klem ksią­żek de­tek­ty­wi­stycz­nych pt. „Patka i Pepe”.

Pani Agniesz­ka cie­ka­wie o­powie­dzia­ła nam o pracy pi­sarza i po­szu­ki­wa­niu wąt­ków do swo­ich ko­lej­nych ksią­żek. Uchy­li­ła nam też rąbka ta­jem­ni­cy od­nośnie samej tech­ni­ki pi­sa­nia książ­ki, zbie­ra­nia in­for­ma­cji, szu­ka­nia no­wych, in­spiru­ją­cych po­my­słów. Do­wie­dzieliśmy się też jakie trud­no­ści na­po­ty­ka na swo­jej dro­dze pi­sarz, w jaki spo­sób po­wsta­je książ­ka, ile trudu, pracy i czasu na­le­ży po­świę­cić na jej na­pi­sanie.

Ucz­nio­wie mieli wiele pytań od­nośnie tego jak zo­stać pi­sarzem, in­spira­cji czy­tel­ni­czych au­tor­ki, wcze­snych po­cząt­ków jej twór­czo­ści. Dzie­ci miały też moż­li­wość za­ku­pie­nia ksią­żek z de­dy­ka­cją oraz zdo­by­cia au­to­grafu.

W spo­tka­niu wzię­li u­dział u­cznio­wie klas 2–5.

Drukuj E-mail