Archiwum wydarzeń

Dwunastka wyróżniona

Opublikowano w Archiwum wydarzeń

Z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je­my, że Dwu­nast­ka zna­lazła się w gro­nie szkół wy­róż­nio­nych za re­ali­zację pro­gramu „Sz­ko­ła Przy­ja­zna Bez­pieczeń­stwu”. Na­gro­dą jest grant w wy­so­ko­ści 5 tys. zł oraz za­pro­sze­nie do u­dzia­łu w fe­sty­nie pod­su­mowują­cym pro­gram. Uczest­ni­kom ser­decz­nie gra­tu­luje­my!. Re­la­cja z festynu wkrót­ce.

Drukuj