Archiwum wydarzeń

Zwycięska statuetka Marcina

Miło nam po­in­for­mować, że uczeń klasy 4d Mar­cin Mar­ciniak za­pro­jek­tował sta­tu­et­kę na kon­kurs fil­mo­wy – kino w tramp­kach. Sta­tu­et­ka zo­sta­nie wrę­czo­na au­to­rom zwy­cię­skich pię­ciu fil­mów w o­stat­nim dniu fe­sti­wa­lu. Fe­sti­wal fil­mo­wy trwa od 13 czerw­ca do 21 czerw­ca 2015 roku. Pod­czas o­twar­cia fe­sti­wa­lu Mar­cin za­pre­zen­to­wał swoja sta­tu­et­kę. Ch­łop­cu i jego mamie gra­tu­luje­my!

Program festiwalu znajduje się tutaj.

Drukuj E-mail