Wydarzenia

Wizyta Pani Kropeczki w 1d

To druga wi­zy­ta Pani Kro­pecz­ki (pry­wat­nie mama na­sze­go ko­le­gi, Mi­ko­ła­ja Wój­ci­ka) w kla­sie 1d. Po raz pierw­szy spo­tka­li­śmy się pod­czas ślu­bo­wa­nia, gdy ob­da­rowała nas „ba­lo­nowy­mi zwie­rząt­ka­mi”. 20 stycz­nia za­wi­tała ko­lej­ny raz do na­szej klasy. Tym razem przy­go­towa­ła dla nas scenę, na któ­rej za­pre­zen­to­wała różne ro­dza­je lalek te­atral­nych.

Po­zna­li­śmy ma­lut­kie la­lecz­ki na palec, ku­kieł­ki – o­sa­dzone na kiju zwa­nym ga­bi­tem, któ­rym po­ru­sza aktor a­ni­mator, pa­cyn­ki, ma­rio­net­ki . Naj­bar­dziej po­doba­ły nam się pa­cyn­ki – pa­pu­gi Ga­du­ła i Tęcza oraz o­ran­gu­tan Gutek. Mie­liśmy mnó­stwo świet­nej za­bawy i nauki! Dzię­ku­je­my Pani Kro­pecz­ko za wi­zy­tę i cze­ka­my na na­stęp­ne spo­tka­nie!

Drukuj E-mail