Wydarzenia

Dzień cudów

Napisane przez Natalia Grabska.

Dzień Cudów, czyli Mi­ko­łaj­ki klasy 4c: de­lega­cja tej klasy przed­sta­wi­ła kla­so­we ja­seł­ka w Domu Po­mocy Spo­łecz­nej w Otwoc­ku. To była prze­pięk­na i wzru­sza­ją­ca lek­cja dla nas wszyst­kich. Były chwi­le za­du­my i łzy szczę­ścia! Brawa dla Dzie­ci!

Drukuj