Wydarzenia

Uczymy się ratować

Napisane przez Agnieszka Dąbrowska-Dakus, Beata Szczęśniak, Joanna Ostrowska.

W ra­mach pro­gra­mu WOŚP „Ra­tu­je­my i Uczy­my Ra­to­wać” u­cznio­wie klasy 1c na­uczy­li się, jak szyb­ko i sku­tecz­nie we­zwać pomoc do osoby po­szkodowa­nej oraz jak u­ło­żyć po­szkodowa­ne­go w po­zy­cji bez­piecz­nej. Spe­cjal­ne po­dzię­kowa­nia na­le­żą się chłop­com z klas 8a i 8e, któ­rzy wy­stą­pi­li w roli po­zoran­tów (Oskar Pio­ru­now­ski, Sta­ni­sław Ła­budz­ki) oraz in­struk­to­ra (Ma­te­usz Kra­szew­ski), dzię­ki czemu pręd­ko prze­ła­mali tremę młod­szych ko­le­ża­nek i ko­le­gów.

Drukuj