Wydarzenia

Geografia w niecodzienny sposób

Klasy ósme w ra­mach lek­cji po­wtó­rze­niowej o Azji pre­zen­to­wa­ły wy­bra­ne kraje tj. Ja­po­nię, Chiny, Indie, kraje Bli­skie­go Wscho­du w dość nie­ty­po­wy spo­sób. Oprócz pre­zen­ta­cji tre­ści do­ty­czą­cych śro­dowi­ska i go­spodar­ki tych kra­jów, u­cznio­wie za­pre­zen­to­wali stro­je, tance, a nawet spe­cja­ły tam­tej­szej kuch­ni. Oczy­wi­ście de­gu­sta­cja ty­po­wych a­zjatyc­kich po­traw wy­wo­ła­ła naj­więk­sze za­do­wole­nie i po­ru­sze­nie wśród u­czniów i prze­nio­sła się nawet na ko­ry­tarz szko­ły, gdyż 45 minut lek­cji to za mało, aby wszyst­kie­go spró­bo­wać . Ten dzień i te lek­cje na pewno mło­dzież za­pamię­ta na długo, a spraw­dzian z tego ma­te­riału pój­dzie im bar­dzo do­brze. Nie­dłu­go za­czy­namy o­ma­wiać kraje Afry­ki, cie­ka­we co wy­myślą i za­pre­zen­tu­ją nasi u­cznio­wie. Cze­ka­my. A teraz kilka zdjęć z tego wy­da­rze­nia.

Drukuj E-mail