Wydarzenia

Ludowe inspiracje

Napisane przez Natalia Grabska.

Za­in­spiro­wani tra­dy­cją lu­do­wą, u­cznio­wie kl. 5b i 5d przy­go­towa­li mini wy­sta­wę o zna­nych i mniej zna­nych kul­turach lu­do­wych. Był to punkt wyj­ścia do po­zna­nia wy­znacz­ni­ków ga­tun­ku pie­śni lu­do­wej oraz e­lemen­tów róż­nych gwar.

Drukuj