Szkolne Koło Wolontariatu

Wolontariat na Marszu Nadziei

W so­botę, 8 marca nasi wo­lon­ta­riu­sze ze SKW w Dwu­na­st­ce wzię­li u­dział w Mar­szu Na­dzie­i zor­ga­ni­zowanym w ra­mach o­gól­nopol­skiej kam­panii Pola Na­dzie­i 2014. Akcja od­by­ła się dzię­ki i­nicja­ty­wie Otwoc­kie­go To­wa­rzy­stwa Opie­ki Pa­liatyw­nej i przy współ­pra­cy władz po­wia­tu o­twoc­kie­go i mia­sta Otwoc­ka.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail