Zbieramy nakrętki

Zbie­ra­nie na­krę­tek stało się sym­bo­licz­nym zna­kiem cha­ry­tatyw­ne­go po­ma­gania. Kiedy w akcję an­gażu­je się wiele osób, z któ­rych każda przy­nie­sie tro­chę na­krę­tek od bu­te­lek czy na­krę­tek z cze­goś in­ne­go, można ze­brać na­praw­dę dużą ilość su­row­ca. Zbie­ra­ne są wy­łącz­nie na­kręt­ki z two­rzy­wa o­zna­czone­go PET. Jest to bar­dzo cenny i wy­trzyma­ły pla­stik, który do­skona­le na­daje się do wtór­ne­go prze­two­rzenia.

Jeden ki­lo­gram ta­kich na­krę­tek, czyli około 500 sztuk, kosz­tu­je 70 gr. Ze­bra­ne pie­nią­dze są prze­zna­czane na zakup środ­ków re­ha­bi­litacyj­nych dla osób nie­peł­no­spraw­nych, np. ku­puje się wózki in­wa­lidz­kie. Są one bar­dzo dro­gie – ok. 4–5 tys. zł, więc taki wózek to rów­no­war­tość około 6 ton (!) na­krę­tek. Sz­kol­ne Koło Wo­lon­ta­riatu do­łą­cza się co roku do tej akcji i wspie­ra „po­mysł zbie­ra­nia na­krę­tek”.

Drukuj E-mail