Wolontariat – gdzie i kiedy?

Co ty­dzień w środę, na pierw­szej dłu­giej prze­rwie, w sali 5A od­by­wa­ją się ze­bra­nia SKW – Sz­kol­ne­go Koła Wo­lon­ta­riatu, na któ­rych o­ma­wiane są zbli­ża­ją­ce się akcje oraz spra­wy or­ga­ni­zacyj­ne. Do Wo­lon­ta­riatu w SP12 w Otwoc­ku może do­łą­czyć każdy za­in­te­reso­wany uczeń na­szej szko­ły.

Pro­wa­dzi­my akcje cha­ry­tatyw­ne, czyli mię­dzy in­ny­mi: zbiór­ki żyw­no­ści, ka­wiaren­ki, róż­ne­go ro­dza­ju hap­pe­nin­gi oraz re­gu­lar­nie każ­de­go roku gro­ma­dzi­my karmę dla schro­ni­ska w Ce­lesty­no­wie. Spra­wu­je­my rów­nież o­pie­kę nad po­bli­skim Domem Se­nio­ra. Można po­ma­gać w różny spo­sób. Pa­mię­taj – Ty też mo­żesz pomóc!

Drukuj E-mail