Wolontariat wspiera „Górę Grosza”

Od o­głosze­nia akcji pod ha­słem „Góra Gro­sza” w pią­tek, 21 li­sto­pa­da, Wo­lon­ta­riat jest chęt­ny do wspie­ra­nia ca­łe­go wy­da­rze­nia. Celem akcji „Góra Gro­sza” jest zbie­ra­nie „ziarn­ko do ziarn­ka” gro­szy (teraz, sa­mych „zło­tych” monet) ze szkół od u­czniów, chęt­nych pomóc i wes­przeć szczyt­ne cele, jakie przy­świe­ca­ją tej akcji. Za­chę­tą do od­da­wania swo­ich gro­szy jest idea ry­wa­li­zacji po­mię­dzy kla­sami. Pro­ste – klasa, która zbie­rze naj­wię­cej monet, wy­grywa!

Akcja ta jest „ak­tyw­na” w wielu re­jo­nach całej Pol­ski. Można po­wie­dzieć, że trud­no zna­leźć szko­łę, która nie bie­rze u­dzia­łu w tym o­gól­nopol­skim, i co waż­niej­sze, cha­ry­tatyw­nym wy­da­rze­niu. Warto pod­kre­ślić także, iż pie­nią­dze ze­bra­ne od szkół są prze­ka­zy­wane do Domów Dziec­ka, a sama akcja jest po­my­słem To­wa­rzy­stwa „NASZ DOM” i od­by­wa się pod ho­norowym pa­tro­natem Mi­nistra Edu­ka­cji Na­ro­dowej.

Drukuj E-mail