Bank Żywności

W pią­tek i so­botę, 28 i 29 li­sto­pa­da roku szkolny wo­lon­ta­riat do­łą­czył do świą­tecz­nej akcji „Bank Żyw­no­ści” or­ga­ni­zowanej przez in­sty­tu­cje cha­ry­tatyw­ne zrze­szo­ne w Fe­dera­cji Pol­skich Ban­ków Żyw­no­ści. Nasze jed­nost­ki SKW w tym roku (2014) sta­cjo­nowały w po­bli­skim Car­re­fo­urze przy ul. Ma­tej­ki. Przez dwa dni, w piąt­ko­we po­połu­dnie i przez całą so­botę, wo­lon­ta­riu­sze ze SP 12 zbie­ra­li olej, kon­ser­wy, sło­dy­cze oraz pro­duk­ty o dłu­go­trwa­łej przy­dat­no­ści od osób ro­bią­cych w skle­pie za­ku­py oraz roz­da­wali u­lot­ki.

Drukuj E-mail