O szkoleniach i warsztatach

Opublikowano w Szkoła Współpracy

Przed­sta­wi­cielom Rady Pe­da­go­gicz­nej, Sa­mo­rzą­du Ucz­niow­skie­go i Rady Ro­dzi­ców ze szkół, które za­de­klaro­wały u­dział w pro­jek­cie, za­pro­ponowano cykl szko­leń i warsz­tatów. Celem dzia­łań szko­leniowych jest prze­ka­zanie wie­dzy na temat roli i zadań sa­mo­rzą­du u­czniow­skie­go i rady ro­dzi­ców, roz­wi­ja­nie u­mie­jęt­no­ści ko­mu­ni­ka­cyj­nych i współ­pra­cy na te­renie szko­ły, a także wspar­cie na­uczy­cie­li, u­czniów i ro­dzi­ców w two­rze­niu wspól­nej ko­ali­cji w szko­le dla u­cze­nia się, roz­woju i do­ra­stania dzie­ci.

Naj­waż­niej­szym, o­cze­ki­wa­nym e­fek­tem u­działu w szko­leniach i warsz­tatach jest zbu­do­wa­nie współ­pra­cy i ta­kich re­la­cji, które nie tylko przy­czynią się do lep­szego funk­cjo­nowa­nia szko­ły i po­pra­wy o­sią­gnięć u­czniów, ale rów­nież zwięk­szą o­sobi­ste kom­pe­ten­cje psy­cho­społecz­ne u­czniów i na­uczy­cie­li. Za­owocu­ją wspól­nym two­rze­niem SZKOŁY WSPÓŁPRACY.

Drukuj