Rodzice z pasją

Wśród ro­dzi­ców u­czniów na­szej szko­ły mamy wielu RODZICÓW Z PASJĄ, któ­rzy chęt­nie pre­zen­tu­ją swoje pro­fe­sje, za­in­te­reso­wania i u­mie­jęt­no­ści. Dla dzie­ci w na­szej szko­le pro­wa­dzi­li już kilka zajęć, pre­zen­ta­cji, spo­tkań i warsz­tatów:

Drogi Rodzicu — przyjdź i podziel się z dziećmi swoja pasją, czekamy na Ciebie!
Zapraszamy, napisz do na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drukuj E-mail

O szkoleniach i warsztatach

Przed­sta­wi­cielom Rady Pe­da­go­gicz­nej, Sa­mo­rzą­du Ucz­niow­skie­go i Rady Ro­dzi­ców ze szkół, które za­de­klaro­wały u­dział w pro­jek­cie, za­pro­ponowano cykl szko­leń i warsz­tatów. Celem dzia­łań szko­leniowych jest prze­ka­zanie wie­dzy na temat roli i zadań sa­mo­rzą­du u­czniow­skie­go i rady ro­dzi­ców, roz­wi­ja­nie u­mie­jęt­no­ści ko­mu­ni­ka­cyj­nych i współ­pra­cy na te­renie szko­ły, a także wspar­cie na­uczy­cie­li, u­czniów i ro­dzi­ców w two­rze­niu wspól­nej ko­ali­cji w szko­le dla u­cze­nia się, roz­woju i do­ra­stania dzie­ci.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail