Międzynarodowy Dzień Pokoju

Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Po­koju (21 wrze­śnia) wo­lon­ta­riu­sze SKC u­czci­li, u­miesz­cza­jąc na ter­nie szko­ły o­kolicz­no­ściowe pla­katy oraz kart­ki z cy­ta­tami o po­koju. Zo­stał też prze­pro­wa­dzony kon­kurs pla­stycz­ny pt. Bło­gosła­wie­ni, któ­rzy wpro­wa­dzają pokój. A oto jego wy­ni­ki: 1. miej­sce – Mag­dale­na Astap­ko 6a i Ali­cja Skro­bisz 5c, 2. miej­sce – Kor­ne­lia Ba­bu­la 5b, 3. miej­sce – Ali­cja Po­nich­te­ra 5c.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Kampania „Kilometry Caritas”

Od marca do maja 2016 nasze SKC wzię­ło u­dział w Kam­panii „Ki­lo­me­try Ca­ri­tas” zor­ga­ni­zowanej przez Ca­ri­tas Die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej. Akcja po­le­ga­ła na u­zbie­ra­niu jak naj­więk­szej i­lo­ści monet 1 zł, a potem u­two­rze­niu z nich me­tro­wych pa­sków. W tym celu kwe­sto­wa­li­śmy 24 kwiet­nia przy pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go, zor­ga­ni­zowaliśmy zbiór­kę ma­ku­latury oraz ka­wiaren­kę na te­renie SP 12. Udało nam się u­zbie­rać 45 m monet 1zł.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Jan Paweł II – Wiel­ki Piel­grzym

Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 9 w Otwoc­ku zor­ga­ni­zowała dla klas 1–3 kon­kurs pla­stycz­ny „Jan Paweł II – Wiel­ki Piel­grzym”. Spo­śród ry­sun­ków wy­ko­na­nych przez na­szych u­czniów ko­mi­sja do etapu mię­dzysz­kol­ne­go wy­typo­wa­ła prace au­tor­stwa: Ma­ry­si Ma­li­now­skiej, Mar­le­ny Trza­skow­skiej oraz Ka­ro­la Orze­łow­skiego. 12 maja pod­czas ob­chodów świę­ta pa­tro­na szko­ły zo­sta­ły o­głoszone wy­ni­ki. Cie­szy­my się, że ry­su­nek Ka­ro­la zdo­był 2. miej­sce, a praca Mar­ce­li­ny zo­sta­ła wy­róż­nio­na. Wszyst­kim dzie­ciom ży­czymy dal­szych suk­ce­sów pla­stycz­nych.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

SK Caritas wystawiło jasełka

Wo­lon­ta­riu­sze SKC, 27 i 28 stycz­nia, od­wie­dzili Za­kład Opie­kuń­czo-Pie­lę­gna­cyj­ny oraz Za­kład Opie­kuń­czo-Lecz­ni­czy w Otwoc­ku, gdzie wy­sta­wi­lijaseł­ka dla prze­by­wa­ją­cych tam pen­sjo­na­riu­szy. Na pa­miąt­kę tego spo­tka­nia wrę­czy­li o­sobom star­szym i cho­rym wła­sno­ręcz­nie zro­bione kart­ki. Obec­no­ści dzie­ci wy­wo­ła­ła wiele ra­do­ści i łzy wzru­sze­nia.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Gala Wolontariatu Caritas

Gra­tu­luje­my Alek­san­drze Głę­boc­kiej i Julii Sze­remecie u­czen­ni­com kl. VI B, które zo­sta­ły wy­róż­nio­ne pod­czas Gali Wo­lon­ta­riatu za ak­tyw­ną dzia­łal­ność w Sz­kol­nym Kole Ca­ri­tas. Gala od­by­ła się 4 XII w Cen­trum Pro­mocji Kul­tury w War­szawie. Na wspól­nej u­ro­czy­sto­ści pod ha­słem „Wo­lon­ta­riat łączy po­kole­nia” spo­tka­li się wo­lon­ta­riu­sze z Pa­rafial­nych Ze­spo­łów Ca­ri­tas, Sz­kol­nych Kół Ca­ri­tas oraz inne osoby, dla któ­rych po­ma­ganie jest po­trze­bą serca.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Tydzień misyjny

W Nie­dzielę Mi­syj­ną, 18 paź­dzier­nika, w Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go, wo­lon­ta­riu­sze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas przy­go­towa­li u­ro­czy­stą mo­dli­twę wier­nych za lu­dzi, miesz­ka­ją­cych na wszyst­kich kon­ty­ne­ntach świa­ta.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Papieskie barwy

Z o­ka­zji XV Dnia Pa­pie­skiego, przy­pa­dają­ce­go w tym roku na nie­dzielę 11 paź­dzier­nika, Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas przy­go­towa­ło ga­zet­kę o św. Janie Pawle II oraz zor­ga­ni­zowało akcję „barwy pa­pie­skie”. W pią­tek 9 paź­dzier­nika u­cznio­wie prze­biera­li się w ko­lory żółto-białe.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Międzynarodowy Dzień Pokoju

Włą­cza­jąc się w ob­chody Mię­dzy­na­ro­dowe­go Dnia Po­koju przy­pa­dają­ce­go na 21 wrze­śnia, nasze Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas za­inicjo­wało akcję „Je­stem czło­wie­kiem po­koju…”. Na tą o­kolicz­ność wo­lon­ta­riu­sze przy­go­towa­li wy­sta­wę u­ka­zują­cą, w jaki spo­sób mogę wpro­wa­dzać pokój w swoim naj­bliż­szym śro­dowi­sku oraz u­mie­ścili na drzwiach sal lek­cyj­nych go­łąb­ki z na­pi­sem „pokój” w róż­nych ję­zy­kach.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Zlot SK Caritas w Rzeszowie

W dniach 12–13 wrze­śnia nasze SKC wzię­ło u­dział w Ogól­no­pol­skim Zjeź­dzie Sz­kol­nych Kół Ca­ri­tas w Rze­szo­wie. Ha­słem prze­wod­nim spo­tka­nia były słowa św. Fau­sty­ny „Panie, spraw, aby moje serce było mi­ło­sier­ne…”. W Rze­szow­skiej Hali „Pod­promie” ze­bra­ło się ok. 2,5 ty­sią­ca wo­lon­ta­riu­szy SKC z całej Pol­ski. Wśród nich było rów­nież 13 wo­lon­ta­riu­szy z na­szej szko­ły.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Adopcja Serca

W czerw­cu 2013 o­trzy­ma­li­śmy in­for­ma­cję, że zo­sta­ła za­koń­czona ad­op­cja serca Par­ty­ka Mwan­zy, który od 2009 roku był pod naszą o­pie­ką. Cie­szy­my się z u­czy­nio­ne­go dobra i życzy Pa­try­ko­wi wielu Bo­żych łask i po­wodze­nia w życiu. Od wrze­śnia 2013 roku szko­ła pod­ję­ła się o­pie­ki nad ko­lej­nym dziec­kiem, a jest nią 12-let­nia Al­phon­si­ne Tuy­ishimire z Rwan­dy. W celu zdo­by­cia środ­ków po­trzeb­nych na naukę i u­trzy­ma­nie dziew­czyn­ki Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas or­ga­ni­zu­je w paź­dzier­niku ka­wiaren­kę mi­syj­ną, któ­rej do­chód prze­zna­czo­ny jest w ca­ło­ści na pomoc Al­phon­si­nie.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail