Gala Wolontariatu Caritas

Gra­tu­luje­my Alek­san­drze Głę­boc­kiej i Julii Sze­remecie u­czen­ni­com kl. VI B, które zo­sta­ły wy­róż­nio­ne pod­czas Gali Wo­lon­ta­riatu za ak­tyw­ną dzia­łal­ność w Sz­kol­nym Kole Ca­ri­tas. Gala od­by­ła się 4 XII w Cen­trum Pro­mocji Kul­tury w War­szawie. Na wspól­nej u­ro­czy­sto­ści pod ha­słem „Wo­lon­ta­riat łączy po­kole­nia” spo­tka­li się wo­lon­ta­riu­sze z Pa­rafial­nych Ze­spo­łów Ca­ri­tas, Sz­kol­nych Kół Ca­ri­tas oraz inne osoby, dla któ­rych po­ma­ganie jest po­trze­bą serca.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Tydzień misyjny

W Nie­dzielę Mi­syj­ną, 18 paź­dzier­nika, w Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go, wo­lon­ta­riu­sze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas przy­go­towa­li u­ro­czy­stą mo­dli­twę wier­nych za lu­dzi, miesz­ka­ją­cych na wszyst­kich kon­ty­ne­ntach świa­ta.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Papieskie barwy

Z o­ka­zji XV Dnia Pa­pie­skiego, przy­pa­dają­ce­go w tym roku na nie­dzielę 11 paź­dzier­nika, Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas przy­go­towa­ło ga­zet­kę o św. Janie Pawle II oraz zor­ga­ni­zowało akcję „barwy pa­pie­skie”. W pią­tek 9 paź­dzier­nika u­cznio­wie prze­biera­li się w ko­lory żółto-białe.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Międzynarodowy Dzień Pokoju

Włą­cza­jąc się w ob­chody Mię­dzy­na­ro­dowe­go Dnia Po­koju przy­pa­dają­ce­go na 21 wrze­śnia, nasze Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas za­inicjo­wało akcję „Je­stem czło­wie­kiem po­koju…”. Na tą o­kolicz­ność wo­lon­ta­riu­sze przy­go­towa­li wy­sta­wę u­ka­zują­cą, w jaki spo­sób mogę wpro­wa­dzać pokój w swoim naj­bliż­szym śro­dowi­sku oraz u­mie­ścili na drzwiach sal lek­cyj­nych go­łąb­ki z na­pi­sem „pokój” w róż­nych ję­zy­kach.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Zlot SK Caritas w Rzeszowie

W dniach 12–13 wrze­śnia nasze SKC wzię­ło u­dział w Ogól­no­pol­skim Zjeź­dzie Sz­kol­nych Kół Ca­ri­tas w Rze­szo­wie. Ha­słem prze­wod­nim spo­tka­nia były słowa św. Fau­sty­ny „Panie, spraw, aby moje serce było mi­ło­sier­ne…”. W Rze­szow­skiej Hali „Pod­promie” ze­bra­ło się ok. 2,5 ty­sią­ca wo­lon­ta­riu­szy SKC z całej Pol­ski. Wśród nich było rów­nież 13 wo­lon­ta­riu­szy z na­szej szko­ły.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Adopcja Serca

W czerw­cu 2013 o­trzy­ma­li­śmy in­for­ma­cję, że zo­sta­ła za­koń­czona ad­op­cja serca Par­ty­ka Mwan­zy, który od 2009 roku był pod naszą o­pie­ką. Cie­szy­my się z u­czy­nio­ne­go dobra i życzy Pa­try­ko­wi wielu Bo­żych łask i po­wodze­nia w życiu. Od wrze­śnia 2013 roku szko­ła pod­ję­ła się o­pie­ki nad ko­lej­nym dziec­kiem, a jest nią 12-let­nia Al­phon­si­ne Tuy­ishimire z Rwan­dy. W celu zdo­by­cia środ­ków po­trzeb­nych na naukę i u­trzy­ma­nie dziew­czyn­ki Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas or­ga­ni­zu­je w paź­dzier­niku ka­wiaren­kę mi­syj­ną, któ­rej do­chód prze­zna­czo­ny jest w ca­ło­ści na pomoc Al­phon­si­nie.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Pomoc dla Nepalu

Współ­czu­jąc miesz­kań­com Ne­pa­lu, któ­rzy zo­sta­li do­świad­cze­ni trzę­sie­niem ziemi zor­ga­ni­zowaliśmy zbiór­kę do pu­szek. Przez cały ty­dzień od 7 do 10 maja nasi wo­lon­ta­riu­sze odwiedzali klasy zbie­ra­jąc datki. W sumie u­zbie­ra­liśmy 678,46 zł. W akcji wzię­ło rów­nież u­dział Sz­kol­ne Koło Wo­lon­ta­riatu.

Drukuj E-mail

Tydzień Misyjny SK Caritas

W nie­dzielę, 19 paź­dzier­nika w Ko­ście­le roz­począł się Ty­dzień Mi­syj­ny. Z tej o­ka­zji wo­lon­ta­riu­sze ze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas prze­bra­ni za osoby z in­nych kra­jów wzię­li czyn­ny u­dział w li­tur­gii Mszy św. dla dzie­ci o godz. 11.00 w ko­ście­le Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go. Pod­czas Eu­cha­ry­stii czy­ta­li Słowo Boże, śpie­wa­li psalm oraz u­czest­ni­czy­li w pro­ce­sji z da­rami.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Jan Paweł II — Świętymi Bądźcie

Z o­ka­zji XIV Dnia Pa­pie­skiego przy­pa­dają­ce­go w tym roku na nie­dzielę 12 paź­dzier­nika, Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas prze­pro­wa­dzi­ło akcję „Barwy pa­pie­skie”. Z tej o­ka­zji u­cznio­wie byli za­pro­sze­ni, aby w pią­tek, 10 paź­dzier­nika ubrać się w ko­lory żółto-białe. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy od­powie­dzieli na nasze za­pro­sze­nie. Sz­cze­gól­ne wy­róż­ni­ła się w tym klasa IV d. Gra­tu­luje­my!

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Miedzynarodowy Dzień Pokoju

Z o­ka­zji Mię­dzy­na­ro­dowe­go Dnia Po­koju przy­pa­dają­ce­go na 21 wrze­śnia Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas prze­pro­wa­dzi­ło na te­renie szko­ły akcję „Módl się z nami o pokój na świe­cie”. Z tej o­ka­zji wo­lon­ta­riu­sze przy­go­towa­li o­kolicz­no­ściowe pla­katy, biały ba­lo­nik (dla każ­dej klasy) z na­pi­sem: Módl się z nami o pokój na świe­cie oraz za­kład­ki z mo­dli­twą o pokój. W kla­sach II–VI rozdaliśmy 550 za­kładek. Dzię­ki akcji wo­lon­ta­riu­sze chcie­li u­świa­do­mić swoim ko­le­gom i ko­le­żan­ką jak ważną spra­wą jest mo­dli­twa o pokój.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail