Ogólnopolski Zjazd Młodych Wolontariuszy Caritas w Łodzi

W dniach 9–10 wrze­śnia 2017 roku nasi wo­lon­ta­riu­sze wzię­li u­dział w Ogól­no­pol­skim Zlo­cie Sz­kol­nych Kół Ca­ri­tas w Łodzi, od­by­wa­ją­cym się w tym roku pod ha­słem „Świa­tło – fol­low it”. Po dro­dze od­wie­dzili dom ro­dzin­ny św. s. Fau­sty­ny Ko­wal­skiej w Gło­gow­cu oraz u­czest­ni­czy­li we Mszy św. w ko­ście­le, w któ­rym zo­sta­ła o­chrzczona św. Fau­sty­na. Na spo­tka­nie do Łodzi przy­było około 1,5 wo­lon­ta­riu­szy z róż­nych die­cezji.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

„Caritas = Miłość”

We wto­rek, 9 maja trzech wo­lon­ta­riu­szy na­sze­go SKC wzię­ło u­dział w Die­cezjal­nym Kon­kur­sie „Ca­ri­tas = Mi­łość” zor­ga­ni­zowanym przez Ca­ri­tas Die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej z o­ka­zji 25-lecia jej po­wsta­nia. Cie­szy­my się, że Zu­zan­na Ko­łodziej za­ję­ła 1. miej­sce, a Jakub Sze­rega 2. miej­sce. Gra­tu­luje­my zwy­cięz­com! Wrę­cze­nia dy­plo­mów i na­gród do­konał abp Hen­ryk Hoser SAC 20 maja pod­czas u­ro­czy­stych ob­chodów srebr­nego Ju­bi­le­uszu Ca­ri­tas DWP.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Przedstawienia wielkanocne

Z o­ka­zji Świąt Wiel­ka­noc­nych wo­lon­ta­riu­sze SKC przy współ­pra­cy z klasą 6a i 5b przy­go­towa­li u­ro­czy­sty apel przy­go­towu­ją­cych u­czniów do do­bre­go prze­ży­cia Wiel­ka­no­cy. W pro­gra­mie zna­lazła się in­sce­niza­cja o zmar­twych­wstaniu Je­zu­sa, zo­sta­ły za­pre­zen­to­wane rów­nież zwy­cza­je świą­tecz­ne z róż­nych kra­jów. 25 kwiet­nia nasi mło­dzi ak­to­rzy po­szli z przed­sta­wieniem do Przedsz­ko­la nr 4 oraz Przedsz­ko­la „Ser­dusz­ko” w Otwoc­ku. Na ko­niec miało miej­sce spo­tka­nie z se­kreta­rzem SKC, który wrę­czył na­szych nowym wo­lon­ta­riu­szom le­gi­ty­ma­cje.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Światowy Dzień Chorych

W pią­tek, 10 lu­te­go, w przed­dzień Świa­to­we­go Dnia Cho­re­go de­lega­cja SK Ca­ri­tas udała się do o­twoc­kie­go ho­spi­cjum do­mowe­go oraz ZOL-u w Śród­bo­rowie. Tam wo­lon­ta­riu­sze na ręce pra­cow­ni­ków pla­có­wek wrę­czy­li cho­rym wła­sno­ręcz­nie zro­bione kart­ki, jako wyraz pa­mię­ci i mo­dli­twy o o­sobach do­świad­czają­cych cier­pienia. Dzień ten, u­świa­do­mił dzie­ciom jak wiel­ką war­tość ma życie ludz­kie oraz, że za­wsze po­win­ny mieć wraż­li­we i o­twar­te serce.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

„Polska pomaga”

W pią­tek, 6 stycz­nia nasze SK Ca­ri­tas u­czest­ni­czy­ło w kon­cer­cie „Pol­ska Po­ma­ga” zor­ga­ni­zowanym przez TVP1. Na sce­nie wy­stą­pi­li m.in. Sound & Grace, Ha­li­na Frąc­ko­wiak, Na­talia Szro­eder, Krzysz­tof Ant­ko­wiak. Pod­czas kon­cer­tu zo­sta­ły pod­su­mowa­ne akcje cha­ry­tatyw­ne Ca­ri­tas, po­ka­zano co­dzien­ną o­fiar­ną służ­bę ludzi do­brej woli. Po im­pre­zie wo­lon­ta­riu­sze mogli na chwi­le spo­tkać się i zro­bić pa­miąt­ko­we zdję­cie z u­czest­ni­ka­mi kon­cer­tu.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

SK Caritas i Szlachetna Paczka

W so­botę 10 grud­nia wo­lon­ta­riu­sze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas u­czest­ni­czy­li w przy­go­towa­niach do fi­na­łu te­go­rocz­nej akcji Szla­chet­na Pacz­ka. Po­mogli w de­ko­rowa­niu sali, w któ­rej znaj­do­wał się ma­gazyn i punkt kon­tak­towy dla osób pra­cu­ją­cych przy akcji.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

SK Caritas nagrodzone „Skrzydłami Anioła”

Dzie­limy się z Wami wiel­ką ra­do­ścią. Nasze SKC zo­sta­ło na­gro­dzone sta­tu­et­ką „Skrzy­dła Anio­ła”. Na u­ro­czy­stej Gali Wo­lon­ta­riatu Ca­ri­tas Die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej „Wo­lon­ta­riat łączy po­kole­nia”, 5 grud­nia 2016 roku, o­de­bra­li­śmy tę na­gro­dę. Zo­sta­ła ona przy­zna­na za ak­tyw­ną i róż­no­rod­ną dzia­łal­ność na rzecz dru­gie­go czło­wie­ka. Na u­ro­czy­sto­ści był o­bec­ny ks. ar­cy­bi­skup Hen­ryk Hoser SAC, który wszyst­kim lau­re­atom i no­mi­nowa­nym wrę­czył na­gro­dy i wy­róż­nie­nia.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Św. Mikołaj w szkole

Sły­chać dzwo­nie­nie dzwon­ka­mi,
świę­ty Mi­ko­łaj za drzwia­mi.
Wi­taj­my Go, śpie­waj Mu,
bo On się zbli­ża już.

6 grud­nia naszą szko­łę wy­peł­nij śpiew dźwięcz­nych gło­sów wo­lon­ta­riu­szek SKC, które w a­niel­skich stro­jach a­sy­sto­wały św. Mi­ko­łajowi od­wie­dza­ją­cemu dzie­ci klas I-III. Spot­ka­nie z do­brym Świę­tym było o­słodzone pysz­nymi cu­kier­ka­mi.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Warsztaty dla wolontariuszy Caritas

25 li­sto­pa­da Mał­go­rzata Pi­skorz, Na­talia Głę­boc­ka, Zu­zan­na Ko­łodziej, Nadia Ku­czyń­ska Ma­te­usz Szysz­ko vel Cho­rą­ży wzię­li u­dział w mię­dzysz­kol­nych warsz­tatach „Aka­de­mia Wo­lon­ta­riatu” w War­szawie. Pod­czas 4-go­dzin­nych zajęć u­czest­ni­cy warsz­tatów za­stanawiali się nad py­ta­niami: jaki po­wi­nien być wo­lon­ta­riusz, czym jest wo­lon­ta­riat, „zyski i stra­ty” pracy w wo­lon­ta­riacie?

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Dzień Papieski

W pią­tek, 7 paź­dzier­nika na szkol­nych ko­ry­ta­rzach po­ja­wi­li się u­cznio­wie u­bra­ni w ko­lory żółto-białe. W ten spo­sób świę­to­wa­liśmy XVI już Dzień Pa­pie­ski. W tym roku prze­biegał on pod ha­słem „Bądź­cie świad­kami mi­ło­sier­dzia”.

W kla­sach 1–3 naj­wię­cej osób prze­bra­ło się w 3g. Na­to­miast w  kla­sach 4–6 zwy­cię­żyła 4d.

Na ten dzień wo­lon­ta­riu­sze SKC przy­go­towa­li rów­nież pla­katy przy­po­mi­na­ją­ce po­stać św. Jana Pawła II. Zo­sta­ły one roz­wie­szone na te­renie szko­ły.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail