Tydzień Miłosierdzia

W Ty­god­niu Mi­ło­sier­dzia (8–14 kwiet­nia) Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas prze­pro­wa­dzi­ło zbiór­kę środ­ków che­micz­nych i czy­sto­ści na mo­bil­ną łaź­nię dla bez­dom­nych. Ucz­nio­wie Dwu­nast­ki chęt­nie za­an­gażo­wali się w tę akcję, a prze­niesio­ny przez nich ar­ty­ku­ły były wy­ra­zem ich czyn­nej mi­ło­ści bliź­nie­go.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Wycieczka SK Caritas

W środę, 4 kwiet­nia wo­lon­ta­riu­sze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas wy­bra­li się na wy­ciecz­kę do War­szawy. Pierw­szym jej punk­tem było od­wie­dzenie Se­kreta­riatu Mi­syj­ne­go, gdzie dzie­ci o­pła­ci­ły ko­lej­nej mie­sią­ce nauki oraz prze­ka­zały list do na­szej pod­opiecz­nej Al­phon­si­ny z Rwan­dy.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Dzień Chorego z SK Caritas

Z o­ka­zji Świa­to­we­go Dnia Cho­re­go wo­lon­ta­riu­sze SK Ca­ri­tas przy­go­towa­li kart­ki z ży­cze­nia­mi zdro­wia, za­pew­nieniem o pa­mię­ci mo­dli­tew­nej oraz ser­decz­ny­mi po­zdrowie­nia­mi. Zo­sta­ły one 15 lu­te­go o­sobi­ście wrę­czo­ne pen­sjo­na­riu­szom Za­kładu Opie­kuń­czo-Lecz­ni­czego w Śród­bo­rowie, star­szym Sio­strom ze Zgro­ma­dze­nia Sług Je­zu­sa i Sióstr Sz­kol­nych de Notre Dame w Otwoc­ku. Spot­ka­niu z se­nio­ra­mi to­wa­rzy­szył śpiew pio­se­nek w wy­ko­na­niu wo­lon­ta­riu­szy. Po po­licz­kach pły­nę­ły łzy ra­do­ści i wzru­sze­nia. Spot­ka­nie po­zosta­wi­ło miłe wspo­mnie­nia oraz u­moc­ni­ło nas w prze­ko­na­niu jak bar­dzo po­trzeb­ne są te zwy­kłe gesty do­broci, życz­li­wo­ści, pa­mię­ci w co­dzien­nym życiu, a szcze­gól­nie wobec osób star­szych i cho­rych.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Nasze jasełka nagrodzone

Przy­go­towa­ne przez Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas ja­seł­ka wzię­ły u­dział w XXV Prze­glą­dzie Ja­se­łek zor­ga­ni­zowanym przez Otwoc­kie Cen­trum Kul­tury. Wy­si­łek mło­dych ak­to­rów zo­stał do­ce­niony przez ko­mi­sję kon­kur­sową, która u­zna­ła, że w ka­te­go­rii klas 6–7 były one naj­lep­sze.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Rok dla Niepodległej: „Polska nowym Betlejem”

„Pol­ska nowym Be­tlejem” – pod takim ty­tu­łem Sz­kol­ne Koła Ca­ri­tas przy­go­towa­ło ja­seł­ka bo­żona­rodze­niowe, w któ­rym nowym Be­tlejem jest Pol­ska. W przed­sta­wieniu o­prócz e­wan­gelicz­nych po­sta­ci: Maryi, Jó­ze­fa, Dzie­ciąt­ka, a­nio­łów pa­ste­rzy, po­ja­wi­ły się pory roku pro­wa­dząc do żłób­ka kwia­ty, owoce, śnie­żyn­ki. Po­kłon Je­zu­so­wi od­da­li rów­nież pol­scy kró­lo­wie, Pol­ska i jej dzie­ci.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Zbiórka nakrętek

Od paź­dzier­nika do li­sto­pa­da Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas prze­pro­wa­dzi­ło na te­renie szko­ły zbiór­kę na­krę­tek. Zo­sta­ły one prze­ka­zane na rzecz Amel­ki cho­ru­ją­cej na po­ra­że­nie mó­zgo­we, która wy­ma­ga sta­łej i kosz­tow­nej re­ha­bi­litacji. Na­kręt­ki od­da­ne do skupu za­si­liły sub­kon­to dziew­czyn­ki w Fun­da­cji Dzie­ciom „Zdą­żyć z Po­mocą”. Na szcze­gól­ne wy­róż­nie­nie za­słu­guje We­ro­ni­ka Ha­nisz u­czen­ni­ca kl. VII d, która przy­nio­sła aż 15 tys. kor­ków.

Drukuj E-mail

Tydzień Misyjny

„Idź­cie i gło­ście” pod ta­kich ha­słem roz­począł się ko­lej­ny Ty­dzień Mi­syj­ny. Z tej o­ka­zji w nie­dzielę 21 paź­dzier­nika wo­lon­ta­riu­sze ze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas wzię­li czyn­ny u­dział w li­tur­gii Mszy św. dla dzie­ci o godz. 11.00. Czy­ta­li Słowo Boże, mo­dli­twę wier­nych oraz u­czest­ni­czy­li w pro­ce­sji z da­rami, pod­czas któ­rej przy­nie­śli do oł­ta­rza sym­bo­licz­ne dary: wodę, ziar­na zbóż, krzyż, sól, Pismo świę­te. Była to rów­nież o­ka­zja do mo­dli­twy za misje i mi­sjo­na­rzy.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

XVII Dzień Papieski

W pią­tek, 6 paź­dzier­nika świę­to­wa­liśmy XVII już Dzień Pa­pie­ski. W tym roku prze­biegał on pod ha­słem „Idźmy na­przód z na­dzie­ją”. Z tej o­ka­zji u­cznio­wi na­szej szko­ły u­bra­li się w ko­lory żółto-białe.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Zrób krok dla pokoju

„Zrób krok dla po­koju” pod takim ha­słem 21 wrze­śnia w Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Po­koju Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas zor­ga­ni­zowało akcję, an­gażu­ją­cą całą szko­łę w dzia­łania na rzecz po­koju. Z tej o­ka­zji wo­lon­ta­riu­sze roz­da­wali u­czniom kar­tecz­ki z pro­sty­mi za­daniami do wy­ko­na­nia. Te drob­ne dzia­łania np. po­wiem dru­giej o­sobie coś mi­łe­go, po­godzę się z osobą z którą mam kon­flikt, będę cicho za­my­kać drzwi, będę u­ży­wać słów: pro­szę, dzię­ku­ję, prze­pra­szam… to kroki do bu­do­wa­nia po­koju w na­szym naj­bliż­szym śro­dowi­sku.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail