Zrób krok dla pokoju

„Zrób krok dla po­koju” pod takim ha­słem 21 wrze­śnia w Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Po­koju Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas zor­ga­ni­zowało akcję, an­gażu­ją­cą całą szko­łę w dzia­łania na rzecz po­koju. Z tej o­ka­zji wo­lon­ta­riu­sze roz­da­wali u­czniom kar­tecz­ki z pro­sty­mi za­daniami do wy­ko­na­nia. Te drob­ne dzia­łania np. po­wiem dru­giej o­sobie coś mi­łe­go, po­godzę się z osobą z którą mam kon­flikt, będę cicho za­my­kać drzwi, będę u­ży­wać słów: pro­szę, dzię­ku­ję, prze­pra­szam… to kroki do bu­do­wa­nia po­koju w na­szym naj­bliż­szym śro­dowi­sku.

Ponad to na ko­ry­ta­rzach szko­ły po­ja­wi­ły się pla­katy za­praszają­ce do mo­dli­twy o pokój na świe­cie i u­świa­damiają­ce ogrom nie­szczę­ścia jakie nie­sie każda wojna. Zo­sta­ła też zor­ga­ni­zowana zbiór­ka na rzecz ro­dzin w Alep­po i ofiar trzę­sie­nia ziemi w Mek­sy­ku.

 

Drukuj E-mail