Tydzień Misyjny SK Caritas

W nie­dzielę, 19 paź­dzier­nika w Ko­ście­le roz­począł się Ty­dzień Mi­syj­ny. Z tej o­ka­zji wo­lon­ta­riu­sze ze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas prze­bra­ni za osoby z in­nych kra­jów wzię­li czyn­ny u­dział w li­tur­gii Mszy św. dla dzie­ci o godz. 11.00 w ko­ście­le Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go. Pod­czas Eu­cha­ry­stii czy­ta­li Słowo Boże, śpie­wa­li psalm oraz u­czest­ni­czy­li w pro­ce­sji z da­rami.

W pią­tek 24 paź­dzier­nika nasze SKC po­prowa­dzi­ło rów­nież ró­ża­niec mi­syj­ny o­bej­mu­jąc mo­dli­twą pro­ble­my dzie­ci miesz­ka­ją­cych na wszyst­kich kon­ty­nentach. Sym­bo­licz­nym wy­ra­zem na­szej pa­mię­ci i so­li­dar­no­ści za dany kon­ty­nent były ko­lorowe świe­ce. Żółta o­zna­czała Azję, nie­bieska – Oce­anię, biała – Eu­ro­pę, czer­wo­na – obie Ame­ry­ki, zie­lo­na – Afry­kę.

W dniach 22–24 paź­dzier­nika na te­renie szko­ły była prze­pro­wa­dzona zbiór­ka na rzecz Al­phon­si­ny z Rwan­dy w ra­mach Adop­cji Serca.

Drukuj E-mail