Rodzice

Terminy związane z rekrutacją do klas pierwszych i zerówki

In­for­mu­je­my, że Pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka Za­rzą­dze­niem nr 51/2017 z dnia 14.04.2017 o­kre­ślił ter­mi­ny prze­pro­wa­dzenia po­stę­powa­nia re­kru­ta­cyj­nego i po­stę­powa­nia u­zupeł­nia­ją­cego w roku szkol­nym 2017/2018 do klas pierw­szych pu­blicz­nych szkół pod­sta­wowych pro­wa­dzonych przez Mia­sto Otwock oraz Za­rzą­dze­niem nr 50/2017 z dnia 14.04.2017 o­kre­ślił ter­mi­ny prze­pro­wa­dzenia po­stę­powa­nia re­kru­ta­cyj­nego i po­stę­powa­nia u­zupeł­nia­ją­cego w roku szkol­nym 2017/2018 do pu­blicz­nych przed­szko­li i od­dzia­łów przed­szkol­nych w pu­blicz­nych szko­łach pod­sta­wowych pro­wa­dzonych przez Mia­sto Otwock. Sz­cze­gó­ły po­ni­żej.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych, dla których Miasto Otwock jest organem prowadzącym

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

od dnia

do dnia

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami

24.04.2017

12.05.2017

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

15.05.2017

19.05.2017

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

22.05.2017

Potwierdzenie przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej woli przyjęcia do danej szkoły

22.05.2017

2.06.2017

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

6.06.2017

 

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych, dla których Miasto Otwock jest organem prowadzącym

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

od dnia

do dnia

Złożenie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami i oświadczeniami

16.08.2017

22.08.2017

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

23.08.2017

25.08.2017

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

28.08.2017

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnej deklaracji

28.08.2017

30.08.2017

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

31.08.2017

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Otwock jest organem prowadzącym

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

od dnia

do dnia

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, do którego uczęszcza dziecko

24.04.2017

28.04.2017

Postępowanie rekrutacyjne

Złożenie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami

8.05.2017

19.05.2017

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

22.05.2017

30.05.2017

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

31.05.2017

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji

1.06.2017

9.06.2017

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

13.06.2017

 

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Otwock jest organem prowadzącym

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

od dnia

do dnia

Złożenie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami

19.06.2017

22.06.2017

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

23.06.2017

27.06.2017

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

28.06.2017

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji

28.06.2017

30.06.2017

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

3.07.2017

 

Drukuj E-mail