Rodzice

Zgłoszenia i rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Po­ni­żej przed­sta­wiamy do po­bra­nia do­ku­men­ty do wy­peł­nienia przy zgło­sze­niu u­cznia lub re­kru­ta­cji do klasy pierw­szej, kontynuacji nauki w oddziale przedszkolnym oraz wykaz ulic znaj­du­ją­cych się w ob­wodzie Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 w Otwoc­ku.

 

Wykaz ulic należących do obwodu Szkoły Podstawowej nr 12 w Otwocku

Dokumenty dotyczące kontynuacji nauki w oddziale przedszkolnym

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkonego

Dokumenty dotyczące zgłoszenia lub rekrutacji do klasy pierwszej

Zgłoszenie ucznia do szkoły obwodowej

Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydata spoza obwodu

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od szkoły

Drukuj E-mail