Aktualności

Święto biblioteki

Wy­sta­wy no­wo­ści książ­ko­wych, ko­lorowe ba­lo­ny i sło­dy­cze – tym nasza szkol­na bi­blio­te­ka roz­poczę­ła świę­to­wa­nie Dnia Bi­blio­tek Sz­kol­nych. 30 li­sto­pa­da 2017 r. od 8.00 za­praszały­śmy na­szych u­czniów do wspól­nej za­bawy. Chęt­nych do wzię­cia u­dzia­łu w za­pro­ponowanych przed­się­wzię­ciach było wielu.

Na po­cząt­ku u­cznio­wie zo­sta­li za­pro­sze­ni do od­da­nia swo­je­go głosu na u­lubio­ną książ­kę. Gło­sowa­nie od­by­wa­ło się po­przez wrzu­ce­nie an­kie­ty do skrzyn­ki „Prze­czy­ta­łem – po­le­cam”. Dzie­ci miały też moż­li­wość o­bej­rzenia cza­so­pism, które czy­ta­li ich ro­dzi­ce. Były to m.in. „Pło­mycz­ki” i „Świersz­czy­ki” z lat 80. Na wy­sta­wie no­wo­ści bi­blio­tecz­nych mo­gli­śmy o­bej­rzeć książ­ki, które warto prze­czy­tać dla klas 1–3, 4–7.

Tego dnia na­stą­pi­ło też roz­strzy­gnię­cie kilku – o­głoszonych wcze­śniej – kon­kur­sów: kon­kur­su na pla­kat z ha­słem pro­mu­ją­cym czy­tel­nic­two dla u­czniów klas 4-7 oraz kon­kur­su na za­kład­kę do książ­ki dla klas 1–3. Klasy wy­róż­nio­ne w pierw­szym z nich to 7d i 7e, na­to­miast w dru­gim I miej­sce za­ję­li Mi­chał Łysik i Zu­zan­na Ga­łąz­ka.

Bi­blio­teka szkol­na rów­no­le­gle ze świe­tlicą prze­pro­wa­dzi­ła Kon­kurs pięk­ne­go czy­ta­nia. Cie­szył się on dużym za­in­te­reso­waniem ze stro­ny u­czniów. Do u­czest­ni­czenia w nim zgło­si­ło się aż 46 u­czest­ni­ków. I miej­sce za­ję­li Fran­ci­szek Płu­żań­ski, Elena Ma­tul­ka, Bar­tło­miej Sze­rega. Na II miej­scu u­pla­so­wali się Mi­le­na Chod­kie­wicz, Filip Ko­siorek, Ce­li­na Ko­żuch, na­to­miast III miej­sce za­ję­li Szy­mon Trza­skow­ski oraz Julia Wol­ska.

Drukuj E-mail