Aktualności

Obiady płatne wyłącznie przelewem

W związ­ku z wpro­wa­dze­niem ob­rotu bez­go­tów­kowego w pla­ców­kach o­świa­towych, wpła­ty za o­bia­dy mogą być re­ali­zo­wane wy­łącz­nie w po­sta­ci wpłat lub prze­lewów na ra­chu­nek ban­ko­wy szko­ły. Do­kona­na wpła­ta lub prze­lew jest o­pła­tą za o­bia­dy w ko­lej­nym mie­siącu. Szczegóły poniżej.

Za dzień do­kona­nia za­płaty uważa się dzień fak­tycz­ne­go wpły­wu środ­ków na ra­chu­nek ban­ko­wy. Wpłat na­le­ży do­kony­wać do 27 dnia mie­siąca po­prze­dza­ją­cego mie­siąc, w któ­rym dziec­ko bę­dzie ko­rzy­sta­ło z o­bia­dów. Wpłat dokonuje się na ra­chu­nek ban­ko­wy szkoły:

Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 12, ul. An­driol­le­go 76, 05-400 Otwock
29 8001 0005 2001 0008 0158 0001

W ty­tu­le na­le­ży podać: imię i na­zwi­sko dziec­ka, klasę oraz mie­siąc lub mie­siące i wy­so­kość wpła­ty np. paź­dzier­nik – 60 zł, li­sto­pad – 63 zł, gru­dzień – 48 zł.

Sz­cze­gó­ło­we in­for­ma­cje do­ty­czą­ce or­ga­ni­zacji o­bia­dów znaj­du­ją się w Re­gu­la­mi­nie Sto­łów­ki Sz­kol­nej.

Drukuj E-mail