Aktualności

XII Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Szachach

W so­botę, 9 czerw­ca 2018 roku za­pra­szamy na XII Otwar­te Mi­strzo­stwa Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku w sza­chach szyb­kich. Tur­niej prze­zna­czo­ny jest dla u­czniów szkół pod­sta­wowych i przed­szko­la­ków. Zapisy i lista startowa dostępna jest TUTAJ.

Celem tur­nie­ju jest mię­dzy in­ny­mi u­czcze­nie 100-lecia od­zy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­legło­ści. Tur­niej zo­stał u­miesz­czo­ny w ka­len­darzu Pol­skie­go Związ­ku Sza­cho­we­go w cyklu „100 tur­nie­jów na 100-lecie Odzy­ska­nia Nie­po­dległo­ści”.

Drukuj E-mail