Aktualności

Godziny pracy sekretariatu

In­for­mu­je­my wszyst­kich za­in­te­reso­wa­nych, że mo­dy­fi­ka­cji u­le­ga­ją go­dzi­ny pra­cy se­kreta­ria­tu w na­szej szko­le. Se­kreta­riat pra­cu­je w na­stę­pu­ją­cych go­dzi­nach:
 
 
 
 

poniedziałek 8.00–16.00
wtorek 8.00–16.00
środa 8.00–16.00
czwartek 8.00–16.00
piątek 8.00–16.00
 
Informujemy również, że podczas przerw w pierwszej kolejności w se­kre­tariatach przyjmowani są uczniowie.

Drukuj E-mail