Aktualności

Zakończenie roku szkolnego

Ser­decz­nie za­praszamy na u­ro­czy­stość za­koń­cze­nia roku szkol­ne­go w pią­tek, 22 czerwca:
 
godz. 9.00: klasy 6 i 7
godz. 10.00: klasy 4 i 5
godz. 11.00: klasy 3
godz. 12.00: klasy 1 i 2

Na­to­miast w czwar­tek, o godz. 16.30, w ko­ście­le przy ul. Że­rom­skie­go 6, od­pra­wiona zo­sta­nie Msza św. na za­koń­cze­nie roku nauki dla wszyst­kich u­czniów.
 

Drukuj E-mail