Aktualności

Pokaż wszystkim co czytasz!

Dro­dzy u­cznio­wie, na­uczy­cie­le, za­praszamy Was do wzię­cia u­dzia­łu w akcji Pokaż wszyst­kim co czy­tasz, którą or­ga­ni­zu­je­my w na­szej bi­blio­te­ce w związ­ku z Mię­dzy­na­ro­dowym Mie­sią­cem Bi­blio­tek Sz­kol­nych.

Sfo­togra­fuj sie­bie z u­lubio­ną książ­ką lub prze­ślij nam zdję­cie swo­jej do­mowej bi­blio­tecz­ki, a my o­pu­bli­kuje­my je na blogu bi­blio­te­ki i szkol­nym fb. Niech inni zo­ba­czą co czy­tasz!

Zdję­cia pro­si­my prze­sy­łać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jedna osoba może prze­słać mak­sy­mal­nie 3 zdję­cia. Akcja trwa do końca paź­dzier­nika. Celem akcji jest pro­mocja czy­tel­nic­twa.

Drukuj E-mail