Aktualności

Informacja dotycząca możliwości strajku

Szanowni Państwo,

w związ­ku z moż­li­wo­ścią przy­stą­pie­nia pra­cow­ni­ków Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 do straj­ku od dnia 8.04.2019 do od­woła­nia, u­przej­mie in­for­mu­ję, że mogą za­ist­nieć trud­no­ści z za­pew­nieniem o­pie­ki Pań­stwa dzie­ciom. W tych dniach o­bia­dy będą od­woła­ne. Będę wdzięcz­na za współ­pra­cę, zro­zu­mie­nie i za­pew­nienie o­pie­ki dzie­ciom. O zmia­nie sy­tu­acji będą Pań­stwo po­in­for­mowa­ni.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły
Beata Szydłowska

Drukuj E-mail