Aktualności

Egzaminy ósmoklasistów

Eg­za­mi­ny ó­smo­kla­si­stów już wkrót­ce. Po­ni­żej pu­bli­kuje­my kilka fil­mów in­struk­ta­żo­wych przy­go­towa­nych przez Cen­tral­ną Ko­mi­sję Eg­za­mi­nacyj­ną. Pro­si­my u­czniów klas ó­smych i ich ro­dzi­ców o za­po­znanie się z tymi ma­te­riałami.

 

Drukuj E-mail