Aktualności

Dziękujemy!

Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy od­da­li swój głos na pro­jekt za­plano­wany do re­ali­zacji na te­renie na­szej szko­ły! Dzię­ku­je­my pani Mo­ni­ce Bar­told za przy­go­towa­nie i pro­mocję pro­jektu!

Drukuj E-mail