Aktualności

Dziękujemy!

Pod­czas te­go­rocz­nych wa­kacji grupa ro­dzi­ców u­czniów klasy 3a prze­pro­wa­dzi­ła re­mont sali lek­cyj­nej nr 22A.

Dy­rek­cja Sz­ko­ły, wy­cho­waw­czyni wraz z u­cznia­mi ser­decz­nie dzię­ku­ją Ro­dzi­com u­czniów klasy 3a za za­ku­pie­nie farb i po­ma­lowanie sali lek­cyj­nej, za­ku­pie­nie i za­in­stalo­wanie wen­ty­la­to­rów su­fi­to­wych, listw przy­po­dłogowych, ta­blic, u­sta­wianie mebli. Je­steśmy wdzięcz­ni za o­ka­zane przez Pań­stwa serce i przy­ja­zną dłoń. Dzi­siaj sala za­chwy­ca swoim wy­glą­dem i jest nie tylko miej­scem do nauki, ale i do za­bawy.

Pięk­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim Ro­dzi­com za­an­gażo­wanym w re­mont sali, która bę­dzie słu­ży­ła dzie­ciom przez dłu­gie lata, a szcze­gól­nie Pań­stwu:

Pio­trowi i Mał­go­rzacie Dzie­wa­now­skim, Mag­dale­nie i Mi­cha­ło­wi Ma­zu­rom, Mag­dale­nie i Ire­ne­uszo­wi Gę­ślom, Syl­wii Wit­czak-Kal­man, Mar­ci­no­wi Kusz­tal, Ka­tarzy­nie i Pio­trowi Pia­sec­kim, Agniesz­ce Pie­czon­ce, Ra­fało­wi Redo, Ewie Si­tarz, To­ma­szowi Spo­czyń­skie­mu, Mag­dale­nie Stań­czyk, Ar­ka­diu­szo­wi Woj­cie­chow­skiemu, Ma­tyl­dzie Woj­dat.

 

wy­cho­waw­czyni klasy 3a Do­rota Pu­cyń­ska wraz z u­cznia­mi

 

Drukuj E-mail