Aktualności

Stypendia Fundacji „Omnibus”

Fun­da­cja „Om­ni­bus” dzia­łają­ca na rzecz roz­woju nauk i tech­ni­ki oraz ksz­tał­ce­nia zdol­nych dzie­ci i mło­dzie­ży z ro­dzin nie­za­moż­nych in­for­mu­je, że u­rucho­miony zo­stał Pro­gram sty­pen­dial­ny „Om­ni­bus” na rok szkol­ny 2018/2019. Bę­dzie on o­bej­mował u­czniów 4-tych, 5-tych i 6-tych klas szkół pod­sta­wowych z ro­dzin w trud­nej sy­tu­acji fi­nan­so­wej. Twór­cy pro­gramu mają prze­ko­na­nie, że wła­śnie od mło­de­go wieku szkol­ne­go warto dzie­ciom wpa­jać mi­łość do nauki, jed­no­cześnie mo­ty­wu­jąc je do ak­tyw­ne­go i twór­cze­go zdo­by­wa­nia wie­dzy po­nad­pro­gramowej, gdyż jest to szcze­gól­ny okres dla roz­woju zdol­no­ści in­te­lek­tu­al­nych.

Środ­ki fi­nan­so­we, któ­ry­mi dys­po­nu­je fun­da­cja na wyżej wspo­mnia­ny pro­gram pla­nu­je prze­zna­czyć dla u­czniów wy­róż­nia­ją­cym się wy­so­ki­mi o­ce­na­mi i sze­ro­ki­mi za­in­te­reso­waniami poza pro­gramem szkol­nym.

Ro­dzi­ce lub o­pie­ku­nowie po­win­ni wy­stą­pić w jego i­mie­niu dziec­ka, wy­sta­wiając wnio­sek o sty­pen­dium. W za­łącz­ni­ku znaj­du­je się re­gu­la­min kon­kur­su oraz lista nie­zbęd­nych do­ku­men­tów, które kan­dy­daci po­win­ni prze­słać drogą ma­ilo­wą w pli­kach .pdf lub .jpg na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeśli kan­dy­dat nie może prze­słać do­ku­men­tów w ww. for­ma­tach, fundacja oczekuje, że kopie do­ku­men­tów zo­sta­ną po­twier­dzone przez ad­mi­nistrację szko­ły i prze­sła­ne pocz­tą na adres:, ul. Obo­zowa 63/65, 01-421 War­szawa 28, skr. poczt. 71.

Wnio­ski na­le­ży prze­sy­łać do 20 lipca 2018 r. czyli nie­zwłocz­nie po wy­sta­wie­niu ocen w szko­le.

Regulamin

Deklaracja

Wniosek

Drukuj E-mail