Nasze ZOO

Obiady w styczniu

Informujemy, że ze względów księgowych, wpłat za styczniowe obiady można będzie dokonywać dopiero od 1 stycznia. 2 stycznia uczniowie bedą korzystać z obiadów na podstawie zadeklarowanej chęci korzystania z posiłku zgłoszonego wychowawcy. Koszt obiadów za styczeń wynosi 54 zł (koszt jednego obiadu 3 zł). Od stycznia będzie można dokonywać wpłat za kolejne miesiące. Sz­cze­gó­ło­we in­for­ma­cje o koszcie o­bia­dów za ko­lej­ne mie­sią­ce zo­sta­ną o­pu­bli­kowa­ne na na­szej stro­nie in­ter­neto­wej.