Nasze ZOO

Obiady w marcu

Źródło: www.sxc.hu
In­for­mu­je­my, że koszt obiadów za marzec wy­no­si 60,00 zł. (Koszt jednego obiadu: 3 zł.) Prosimy o dokonania wpłat na rachunek bankowy na bieżący oraz na kolejne miesiące: marzec – 60 zł, kwiecień – 54 zł, maj – 57 zł, czerwiec – 42 zł. Wpłat lub prze­le­wó­w moż­na do­ko­nać na ra­chu­nek ban­ko­wy: Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 12 w Otwoc­ku 29 8001 0005 2001 0008 0158 0001. Bar­dzo pro­si­my o za­po­zna­nie się z Re­gu­la­mi­nem Stołówki Szkolnej. Do­ku­ment okre­śla między innymi szcze­gó­ło­wo daty wpłat i re­gu­lu­je czyn­no­ści ro­dzi­ców zwią­za­ne z tą for­mą roz­li­cze­nia za obia­dy. Zgłoszenia odwołania obiadów oraz informacje o kwocie odliczeń – pod numerem telefonu 22 779 38 44 w. 42.