Nasze ZOO

Obiady dla uczniów klas 1–8

Stawka żywieniowa dla uczniów klas 1–8 wynosi w kolejnych miesiącach:
styczeń: 19 dni x 3,80zł = 72,20 zł
luty: 10 dni x 3,80zł = 38,00zł
marzec: 22 dni x 3,80zł = 83,60 zł

Opłaty można wnieść jednorazowo za kilka miesięcy na rachunek bankowy szkoły: Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku, 29 8001 0005 2001 0008 0158 0001

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc/miesiące żywieniowe

Uprawnieni do korzystania z programu R3+ od dnia 1 października 2019 roku wpłacają kwotę o wartości 50% stawki żywieniowej i podają numer i datę ważności karty (podstawa prawna: Uchwała nr XVI/156/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 roku).
 

Bar­dzo pro­si­my o za­po­zna­nie się z Re­gu­la­mi­nem Stołówki Szkolnej. Do­ku­ment okre­śla między innymi szcze­gó­ło­wo daty wpłat i re­gu­lu­je czyn­no­ści ro­dzi­ców zwią­za­ne z tą for­mą roz­li­cze­nia za obia­dy.