Nasze ZOO

Uczniowie korzystający z karty Rodzinka N+

Ro­dzi­ce lub o­pie­ku­nowie u­czniów u­praw­nio­nych do ko­rzy­sta­nia z karty Ro­dzi­na N+, pro­sze­ni są o przed­sta­wienie do wglą­du, w por­tier­ni szko­ły, ak­tu­al­nej karty (pod­sta­wa praw­na: Uchwa­ła nr LXIII/499/18 Rady Mia­sta Otwoc­ka z dnia 27 marca 2018 r.).