Nasze ZOO

Obiady w maju

Źródło: www.sxc.hu
In­for­mu­je­my, że koszt obiadów za maj wy­no­si 70 zł. (Koszt jednego obiadu: 3,50 zł.) W przypadku dokonania odliczenia za czas strajku w kwietniu, kwotę tę należy pomniejszyć o 28 zł (8 x 3,50 zł). W takim przypadku prosimy o wpłatę  kwoty 42 zł. Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy na bieżący oraz ewentualnie na kolejny miesiąc: czerwiec – 45,50 zł. Wpłat lub prze­le­wó­w moż­na do­ko­nać na ra­chu­nek ban­ko­wy: Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 12 w Otwoc­ku 29 8001 0005 2001 0008 0158 0001. Bar­dzo pro­si­my o za­po­zna­nie się z Re­gu­la­mi­nem Stołówki Szkolnej. Do­ku­ment okre­śla między innymi szcze­gó­ło­wo daty wpłat i re­gu­lu­je czyn­no­ści ro­dzi­ców zwią­za­ne z tą for­mą roz­li­cze­nia za obia­dy.