Nasze ZOO

Koniec zbiórki makulatury

Sz­kol­ne Koło Wo­lon­ta­riatu Dwu­nast­ki za­wiadamia, że akcja zbie­ra­nia ma­ku­latury trwa tylko do końca maja. Wszyst­kim dzię­ku­je­my za u­dział.

XII Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Szachach

W so­botę, 9 czerw­ca 2018 roku za­pra­szamy na XII Otwar­te Mi­strzo­stwa Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku w sza­chach szyb­kich. Tur­niej prze­zna­czo­ny jest dla u­czniów szkół pod­sta­wowych i przed­szko­la­ków. Zapisy i lista startowa dostępna jest TUTAJ.

Celem tur­nie­ju jest mię­dzy in­ny­mi u­czcze­nie 100-lecia od­zy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­legło­ści. Tur­niej zo­stał u­miesz­czo­ny w ka­len­darzu Pol­skie­go Związ­ku Sza­cho­we­go w cyklu „100 tur­nie­jów na 100-lecie Odzy­ska­nia Nie­po­dległo­ści”.

Rok dla Niepodległej: Święto Konstytucji 3 Maja

Po­czet sztan­daro­wy, har­ce­rze i na­uczy­cie­le re­prezen­to­wa­li naszą szko­łę w miej­skich u­ro­czy­sto­ściach z o­ka­zji Świę­ta Kon­sty­tu­cji 3 Maja. Nie za­brakło rów­nież u­czniów wraz z ro­dzi­ca­mi. Uczest­ni­czy­liśmy we Mszy św., zło­ży­li­śmy rów­nież wią­zan­kę pod po­mni­kiem przy ul. Ko­ściusz­ki.

Rok dla Niepodległej: Wiwat Kon­sty­tu­cja! Wiwat 3 Maja!

W pią­tek, tuż przed ma­jo­wą prze­rwą w nauce, spo­tka­li­śmy się, aby zo­ba­czyć przed­sta­wienie przy­go­towa­ne z o­ka­zji Świę­ta Kon­sty­tu­cji 3 Maja. Dzię­ku­je­my u­czniom klasy 4d i pani Ani­cie Woj­cie­chow­skiej za wpro­wa­dze­nie nas w ra­do­sny, ale i pełen za­du­my na­strój. Wiwat Kon­sty­tu­cja! Wiwat 3 Maja!

Czytaj dalej

List do Ziemi

Droga Ziemio!
Przepraszam.
Chociaż, czy sens jest przepraszać?
Czy „przepraszam” bez poprawy nie jest tylko pustym słówkiem?
Ale jednak przepraszam.
Dlaczego?
Gdy popełniam błędy, jestem tylko człowiekiem.
Miliony ludzi popełniło te błędy.
Nie każdy chciał skłonić się do refleksji.
A ja skłaniam.
Chcę się poprawić
Chociaż troszeczkę.

Czytaj dalej

Smogowi mówimy nie!

Klasa 2a wzię­ła u­dział w pro­gra­mie e­du­ka­cyj­nym fun­da­cji PGNiG „Ro­dzi­ce i dzie­ci, po­wie­trze bez śmie­ci”. Pro­gram skie­ro­wa­ny jest do dzie­ci z klas I–III szkół pod­sta­wowych. Wpro­wa­dza on te­ma­tykę po­wie­trza, jego za­nie­czysz­czeń, smogu oraz spo­sobów walki z nim, jak rów­nież ra­dze­nia sobie z o­bec­no­ścią smogu. Zajęcia prowadziła pani Da­nu­ta Szysz­ko, na­uczy­ciel­ka che­mii i przy­ro­dy.

Czytaj dalej

Obiady w maju

Źródło: www.sxc.hu
In­for­mu­je­my, że koszt obiadów za maj wy­no­si 57,00 zł. (Koszt jednego obiadu: 3 zł.) Prosimy o dokonania wpłat na rachunek bankowy na bieżący oraz na kolejny miesią: czerwiec – 42 zł. Wpłat lub prze­le­wó­w moż­na do­ko­nać na ra­chu­nek ban­ko­wy: Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 12 w Otwoc­ku 29 8001 0005 2001 0008 0158 0001. Bar­dzo pro­si­my o za­po­zna­nie się z Re­gu­la­mi­nem Stołówki Szkolnej. Do­ku­ment okre­śla między innymi szcze­gó­ło­wo daty wpłat i re­gu­lu­je czyn­no­ści ro­dzi­ców zwią­za­ne z tą for­mą roz­li­cze­nia za obia­dy. Zgłoszenia odwołania obiadów oraz informacje o kwocie odliczeń – pod numerem telefonu 22 779 38 44 w. 42.

Warsztaty językowe „Brit Up!” w British Council

Mi­ło­śnicy ję­zy­ka an­giel­skiego z klas VII 17 kwiet­nia od­wie­dzili Bri­tish Co­un­cil w War­szawie, gdzie przez 4 go­dzi­ny mieli o­ka­zję in­ten­syw­nie ćwi­czyć swoje u­mie­jęt­no­ści ję­zy­ko­we pod­czas warsz­tatów pro­wa­dzonych wy­łącz­nie w ję­zy­ku an­giel­skim przez eks­per­tów Bri­tish Co­un­cil.

Czytaj dalej

Stypendia Fundacji „Omnibus”

Fun­da­cja „Om­ni­bus” dzia­łają­ca na rzecz roz­woju nauk i tech­ni­ki oraz ksz­tał­ce­nia zdol­nych dzie­ci i mło­dzie­ży z ro­dzin nie­za­moż­nych in­for­mu­je, że u­rucho­miony zo­stał Pro­gram sty­pen­dial­ny „Om­ni­bus” na rok szkol­ny 2018/2019. Bę­dzie on o­bej­mował u­czniów 4-tych, 5-tych i 6-tych klas szkół pod­sta­wowych z ro­dzin w trud­nej sy­tu­acji fi­nan­so­wej. Twór­cy pro­gramu mają prze­ko­na­nie, że wła­śnie od mło­de­go wieku szkol­ne­go warto dzie­ciom wpa­jać mi­łość do nauki, jed­no­cześnie mo­ty­wu­jąc je do ak­tyw­ne­go i twór­cze­go zdo­by­wa­nia wie­dzy po­nad­pro­gramowej, gdyż jest to szcze­gól­ny okres dla roz­woju zdol­no­ści in­te­lek­tu­al­nych.

Czytaj dalej

Jadwiga Fenik laureatką konkursu matematycznego

Miło jest nam za­ko­mu­ni­kować, że Ja­dwi­ga Fenik z klasy 7d zo­sta­ła LAUREATKĄ wo­je­wódz­kiego kon­kur­su ma­te­matycz­nego zor­ga­ni­zowane­go przez Ma­zo­wiec­kiego Ku­ra­to­ra Oświa­ty. Gra­tu­luje­my!

Więcej artykułów…