Nasze ZOO

Rekrutacja uzupełniająca do zerówki

Ni­niej­szym in­for­mu­je­my, że re­kru­ta­cja u­zupeł­nia­ją­ca do od­dzia­łu przed­szkol­nego bę­dzie trwa­ła w dniach od 23 maja do 3 czerw­ca 2016 roku. Re­kru­ta­cja bę­dzie się od­by­wa­ła drogą e­lek­tro­nicz­ną na za­sadach o­kre­ślonych w re­gu­la­mi­nie. Zgło­sze­nia dziec­ka można do­konać TUTAJ.

Obiady w czerwcu

Źródło: www.sxc.hu
In­for­mu­je­my, że koszt obia­dó­w za czerwiec wy­no­si 47,60 zł (koszt jednego obiadu – 2,80 zł). Wpłat lub prze­le­wó­w moż­na do­ko­nać na ra­chu­nek ban­ko­wy: Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 12 w Otwoc­ku 29 8001 0005 2001 0008 0158 0001. Przy­po­mi­na­my, że wpłat i przelewów można dokonywać do 27 maja. Bar­dzo pro­si­my o za­po­zna­nie się z Re­gu­la­mi­nem Stołówki Szkolnej. Znaj­du­je się on w ga­blo­cie przy wej­ściu, oraz tutaj. Do­ku­ment okre­śla między innymi szcze­gó­ło­wo daty wpłat i re­gu­lu­je czyn­no­ści ro­dzi­ców zwią­za­ne z tą for­mą roz­li­cze­nia za obia­dy.

Symultana szachowa z arcymistrzynią

Sie­dem­na­stu u­czniów na­szej szko­ły u­czest­ni­czy­ło w wy­jeź­dzie zor­ga­ni­zowanym przez UKS MDK Otwock na sy­mul­ta­nę sza­cho­wą na 100 sza­chow­ni­cach z o­ka­zji 100-lecia sto­łecz­no­ści Mo­kotowa. Za­wod­ni­cy mieli moż­li­wość za­grania z ar­cy­mi­strzynią Agniesz­ką Bru­st­man, mi­strzem mię­dzy­na­ro­dowym Janem Adam­skim i kan­dy­datem na mi­strza, pięt­na­sto­le­tnim Pa­try­kiem Chy­lew­skim.

Czytaj dalej

Listy kandydatów do kl. 1

Informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych i nie­za­kwa­li­fi­ko­wanych do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 zostały wywieszone w szkole na tablicy ogłoszeń.

Egzamin na kartę rowerową

Zbli­ża­ją się ter­mi­ny eg­za­mi­nu na karte ro­we­rową. In­for­mu­je­my, że w ro­ku szkol­nym 2015/2016 eg­za­mi­ny te od­bę­dą się w na­stę­pu­ją­cych ter­mi­nach:
I sesja: 4 maja (test), 6 maja (egzamin praktyczny)
II sesja: 18 maja (test), 20 maja (egzamin praktyczny)

Szczegółowych informacji udziela pan Dariusz Żurawski.

Wizyta „Leśnych Skrzatów”

W czwart­ko­we przed­po­łu­dnie, 3 marca, dzie­ci z grupy ” Je­ży­ków» i „Wie­wió­rek” z Przedsz­ko­la nr 10 „Leśne Skrza­ty” wy­bra­ły się na wy­ciecz­kę do Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku. Po­wi­ta­ła nas Pani Dy­rek­tor, która o­prowa­dzi­ła dzie­ci po szko­le. Zwie­dziliśmy: pokój na­uczy­ciel­ski, bi­blio­te­kę, świe­tlicę, gdzie spo­tka­li­śmy na­szych ab­sol­wen­tów, sto­łów­kę oraz se­kreta­riat szko­ły.

Czytaj dalej

Strażacy w klasach trzecich

W pią­tek, 26 lu­te­go klasy trze­cie wzię­ły u­dział w warsz­tatach, które pro­wa­dzi­li stra­żacy z OSP w Jó­ze­fo­wie. Dru­ho­wie: Ka­tarzy­na Kaź­mier­czak, Ma­ciej Trza­skow­ski i Piotr Kaź­mier­czak po­prowa­dzi­li za­ję­cia z u­dzie­la­nia pierw­szej po­mocy.

Czytaj dalej

X Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Szachach

W so­botę, 20 lu­te­go 2016 roku w na­szej szko­le od­by­ły się X Otwar­te Mi­strzo­stwa Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku w Sza­chach Szyb­kich o Pu­char Dy­rek­to­ra Sz­ko­ły. Do ry­wa­li­zacji przy­stą­pi­ło 68 za­wod­ni­ków z róż­nych szkół pod­sta­wowych na­sze­go wo­je­wódz­twa. Niżej przed­sta­wiamy wy­ni­ki tur­nieju.

Czytaj dalej

Więcej artykułów…