Nasze ZOO

Obiady w grudniu

Źródło: www.sxc.hu
In­for­mu­je­my, że koszt obia­dó­w za grudzień wy­no­si 44,80 zł (koszt jednego obiadu – 2,80 zł). Wpłat lub prze­le­wó­w moż­na do­ko­nać na ra­chu­nek ban­ko­wy: Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 12 w Otwoc­ku 29 8001 0005 2001 0008 0158 0001. Przy­po­mi­na­my, że wpłat i przelewów można dokonywać do 27 listopada. Bar­dzo pro­si­my o za­po­zna­nie się z Re­gu­la­mi­nem Stołówki Szkolnej. Znaj­du­je się on w ga­blo­cie przy wej­ściu, oraz tutaj. Do­ku­ment okre­śla między innymi szcze­gó­ło­wo daty wpłat i re­gu­lu­je czyn­no­ści ro­dzi­ców zwią­za­ne z tą for­mą roz­li­cze­nia za obia­dy. Prosimu NIE DOKONYWAĆ WPŁAT na styczeń i kolejne miesiące 2016 roku!

Szkolne obiady dla uczniów

Każ­de­mu ro­dzi­cowi za­le­ży na tym, by jego dziec­ko było zdro­we i roz­wi­ja­ło się pra­wi­dło­wo. Jed­nym z czyn­ni­ków, które wa­run­kują zdro­wy roz­wój, jest od­powied­nia dieta. Po­sił­ki, które ser­wu­jemy na­szym u­czniom w sto­łów­ce szkol­nej są zdro­we, choć z do­świad­cze­nia wiemy, że za­wsze może być le­piej.

Czytaj dalej

Spotkanie autorskie z panią Agą Szczepańską

W środę, 28 paź­dzier­nika w bi­blio­te­ce szkol­nej od­by­ło się spo­tka­nie z panią Agą Sz­cze­pań­ską – pi­sar­ką i sce­na­rzyst­ką te­atral­ną. W na­szej szko­le au­tor­ka go­ści­ła z cy­klem ksią­żek de­tek­ty­wi­stycz­nych pt. „Patka i Pepe”.

Czytaj dalej

Sukces plastyków z Dwunastki

W pią­tek, 23 paź­dzier­nika, w sie­dzibie Klubu „Ba­to­ry” w Otwoc­ku od­by­ło się u­ro­czy­ste pod­su­mowa­nie kon­kur­su Ro­we­rem po Po­wie­cie Otwoc­kim. W kon­kur­sie brały u­dział szko­ły o­twoc­kie­go po­wia­tu. Wśród lau­re­atów, na naj­wyż­szych lo­ka­tach, zna­leź­li się u­cznio­wie na­szej szko­ły: I miej­sce w ka­te­go­rii szko­ły pod­sta­wowe za­ję­ła Mag­dale­na Ja­wor­ska z klasy 5d, II miej­sce za­ję­ła Anna Sę­dzic­ka z klasy 5d.

Czytaj dalej

Tydzień misyjny

W Nie­dzielę Mi­syj­ną, 18 paź­dzier­nika, w Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go, wo­lon­ta­riu­sze Sz­kol­ne­go Koła Ca­ri­tas przy­go­towa­li u­ro­czy­stą mo­dli­twę wier­nych za lu­dzi, miesz­ka­ją­cych na wszyst­kich kon­ty­ne­ntach świa­ta.

Czytaj dalej

Papieskie barwy

Z o­ka­zji XV Dnia Pa­pie­skiego, przy­pa­dają­ce­go w tym roku na nie­dzielę 11 paź­dzier­nika, Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas przy­go­towa­ło ga­zet­kę o św. Janie Pawle II oraz zor­ga­ni­zowało akcję „barwy pa­pie­skie”. W pią­tek 9 paź­dzier­nika u­cznio­wie prze­biera­li się w ko­lory żółto-białe.

Czytaj dalej

Dostosowania warunków i form sprawdzianu w kl. 6

Poniżej podajemy link do ko­mu­ni­katu dy­rek­to­ra Cen­tral­nej Ko­mi­sji Eg­za­mi­nacyj­nej z 7 wrze­śnia 2015 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych spo­sobów do­stosowa­nia wa­run­ków i form prze­pro­wa­dzania spraw­dzianu i eg­za­mi­nu gim­na­zjal­ne­go w roku szkol­nym 2015/2016.

Treść komunikatu

Międzynarodowy Dzień Pokoju

Włą­cza­jąc się w ob­chody Mię­dzy­na­ro­dowe­go Dnia Po­koju przy­pa­dają­ce­go na 21 wrze­śnia, nasze Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas za­inicjo­wało akcję „Je­stem czło­wie­kiem po­koju…”. Na tą o­kolicz­ność wo­lon­ta­riu­sze przy­go­towa­li wy­sta­wę u­ka­zują­cą, w jaki spo­sób mogę wpro­wa­dzać pokój w swoim naj­bliż­szym śro­dowi­sku oraz u­mie­ścili na drzwiach sal lek­cyj­nych go­łąb­ki z na­pi­sem „pokój” w róż­nych ję­zy­kach.

Czytaj dalej

Zlot SK Caritas w Rzeszowie

W dniach 12–13 wrze­śnia nasze SKC wzię­ło u­dział w Ogól­no­pol­skim Zjeź­dzie Sz­kol­nych Kół Ca­ri­tas w Rze­szo­wie. Ha­słem prze­wod­nim spo­tka­nia były słowa św. Fau­sty­ny „Panie, spraw, aby moje serce było mi­ło­sier­ne…”. W Rze­szow­skiej Hali „Pod­promie” ze­bra­ło się ok. 2,5 ty­sią­ca wo­lon­ta­riu­szy SKC z całej Pol­ski. Wśród nich było rów­nież 13 wo­lon­ta­riu­szy z na­szej szko­ły.

Czytaj dalej

Dwunastka wyróżniona

Z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je­my, że Dwu­nast­ka zna­lazła się w gro­nie szkół wy­róż­nio­nych za re­ali­zację pro­gramu „Sz­ko­ła Przy­ja­zna Bez­pieczeń­stwu”. Na­gro­dą jest grant w wy­so­ko­ści 5 tys. zł oraz za­pro­sze­nie do u­dzia­łu w fe­sty­nie pod­su­mowują­cym pro­gram. Uczest­ni­kom ser­decz­nie gra­tu­luje­my!. Re­la­cja z festynu wkrót­ce.

Więcej artykułów…