Nasze ZOO

OFERTA DLA UCZNIÓW kl. „0” i kl. 1
na rok szkolny 2017/2018

Klasy „0”

Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:

 • zajęcia sportowe
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia umuzykalniające
 • zajęcia plastyczne
 • dodatkowe zajęcia z jez. angielskiego
 • zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną

Klasy 1

Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:

 • zajęcia sportowe
 • dodatkowe zajęcia z jęz. angielskiego
 • zajęcia rozwijające kreatywność
 • nauka gry w szachy
 • zajęcia z żywymi okazami zwierząt w szkolnym ZOO

Ponadto w miarę potrzeb oferujemy opiekę specjalistów:

 • psychologa
 • pedagoga
 • terapeuty pedagogicznego (reedukatora)
 • logopedy

W uzasadnionych sytuacjach organizujemy dla uczniów:

 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia socjoterapeutyczne
 • trening umiejętności społecznych

Obiady w czerwcu

Źródło: www.sxc.hu
In­for­mu­je­my, że koszt obiadów za czerwiec wy­no­si 42,00 zł. (Koszt jednego obiadu: 3 zł.) Wpłat lub prze­le­wó­w moż­na do­ko­nać na ra­chu­nek ban­ko­wy: Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 12 w Otwoc­ku 29 8001 0005 2001 0008 0158 0001. Bar­dzo pro­si­my o za­po­zna­nie się z Re­gu­la­mi­nem Stołówki Szkolnej. Znaj­du­je się on w ga­blo­cie przy wej­ściu, oraz tutaj. Do­ku­ment okre­śla między innymi szcze­gó­ło­wo daty wpłat i re­gu­lu­je czyn­no­ści ro­dzi­ców zwią­za­ne z tą for­mą roz­li­cze­nia za obia­dy.

Zgłoszenia i rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Po­ni­żej przed­sta­wiamy do po­bra­nia do­ku­men­ty do wy­peł­nienia przy zgło­sze­niu u­cznia lub re­kru­ta­cji do klasy pierw­szej, kontynuacji nauki w oddziale przedszkolnym oraz wykaz ulic znaj­du­ją­cych się w ob­wodzie Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 w Otwoc­ku.

Czytaj dalej

Terminy związane z rekrutacją do klas pierwszych i zerówki

In­for­mu­je­my, że Pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka Za­rzą­dze­niem nr 51/2017 z dnia 14.04.2017 o­kre­ślił ter­mi­ny prze­pro­wa­dzenia po­stę­powa­nia re­kru­ta­cyj­nego i po­stę­powa­nia u­zupeł­nia­ją­cego w roku szkol­nym 2017/2018 do klas pierw­szych pu­blicz­nych szkół pod­sta­wowych pro­wa­dzonych przez Mia­sto Otwock oraz Za­rzą­dze­niem nr 50/2017 z dnia 14.04.2017 o­kre­ślił ter­mi­ny prze­pro­wa­dzenia po­stę­powa­nia re­kru­ta­cyj­nego i po­stę­powa­nia u­zupeł­nia­ją­cego w roku szkol­nym 2017/2018 do pu­blicz­nych przed­szko­li i od­dzia­łów przed­szkol­nych w pu­blicz­nych szko­łach pod­sta­wowych pro­wa­dzonych przez Mia­sto Otwock. Sz­cze­gó­ły po­ni­żej.

Czytaj dalej

Szlachetna pomoc, za którą bardzo dziękujemy!

Ro­dzi­na u­czniów na­szej szko­ły zna­lazła się w bar­dzo trud­nej sy­tu­acji ży­cio­wej. Sz­kol­ne Koło Wo­lon­ta­riatu o­głosi­ło akcję po­mocy w for­mie zbiór­ki ży­wot­no­ści i che­mii do­mowej.

Czytaj dalej

Święto dwunastkowych talentów

To było praw­dzi­we świę­to dwu­nast­ko­wych ta­len­tów. W mi­nio­ną so­botę na de­skach go­ścin­nej sceny Te­atru Miej­skiego im. Ste­fa­na Ja­racza za­pre­zen­to­wała się cała rze­sza u­ta­len­to­wanych u­czniów Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12. Sz­tu­ki pla­stycz­ne, śpiew, ta­niec, gra na in­stru­men­tach, a nawet pokaz bia­łej broni, to wszyst­ko mogli zo­ba­czyć wi­dzo­wie, któ­rzy wy­peł­ni­li wi­dow­nię pod­czas VI e­dy­cji Aka­de­mii Ta­len­tów Dwu­nast­ki.

Czytaj dalej

Piłki w ruch

Ręce do góry! Ręce na boki!
Skręt w prawo! Skręt w lewo!
I trzy pod­skoki!

Tak bawią się u­cznio­wie klasy 2c w cza­sie lek­cji. Mają wybór: krze­seł­ko lub piłka. Wy­bie­ra­ją o­czy­wi­ście dużą, czer­wo­ną piłkę te­ra­peu­tycz­ną, na któ­rej sie­dzą przy ław­kach: pi­sząc, li­cząc, czy­ta­jąc, ry­su­jąc, śpie­wa­jąc i ba­wiąc się każ­de­go dnia.

Czytaj dalej

Wolontariat współpracuje z Fundacją Kasisi

Sz­kol­ne Koło Wo­lon­ta­riatu w roku 2017 pod­ję­ło współ­pra­cę z Fun­da­cją Ka­si­si. Wo­lon­ta­riuszki po­sta­nowi­ły co mie­siąc prze­ka­zy­wać kwotę 100 zł na u­trzy­ma­nie chłop­ca z Afry­ki, który po­trze­bu­je na­szej po­mocy.

Czytaj dalej

Stołówka w nowych barwach

Pod­czas zi­mo­wych ferii nasza sto­łów­ka zo­sta­ła grun­tow­nie od­re­mon­towa­na. Z i­nicja­ty­wą wy­stą­pi­li ro­dzi­ce i o­sobi­ście wy­ko­na­li więk­szość prac. W i­mie­niu całej spo­łecz­no­ści szkol­nej ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim Ro­dzi­com, któ­rzy za­an­gażo­wali się w pracę nad zmia­na wy­glą­du sto­łów­ki. Wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zo­ba­czyć e­fek­ty pracy za­praszamy już pod­czas naj­bliż­sze­go dnia o­twar­te­go 22 marca.

Światowy Dzień Chorych

W pią­tek, 10 lu­te­go, w przed­dzień Świa­to­we­go Dnia Cho­re­go de­lega­cja SK Ca­ri­tas udała się do o­twoc­kie­go ho­spi­cjum do­mowe­go oraz ZOL-u w Śród­bo­rowie. Tam wo­lon­ta­riu­sze na ręce pra­cow­ni­ków pla­có­wek wrę­czy­li cho­rym wła­sno­ręcz­nie zro­bione kart­ki, jako wyraz pa­mię­ci i mo­dli­twy o o­sobach do­świad­czają­cych cier­pienia. Dzień ten, u­świa­do­mił dzie­ciom jak wiel­ką war­tość ma życie ludz­kie oraz, że za­wsze po­win­ny mieć wraż­li­we i o­twar­te serce.

Czytaj dalej

Więcej artykułów…