Obiady w marcu

Źródło: www.sxc.hu
In­for­mu­je­my, że koszt obia­dó­w za marzec wy­no­si 61,60 zł (koszt jednego obiadu – 2,80 zł). Wpłat lub prze­le­wó­w moż­na do­ko­nać na ra­chu­nek ban­ko­wy: Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 12 w Otwoc­ku 29 8001 0005 2001 0008 0158 0001. Przy­po­mi­na­my, że wpłat i przelewów można dokonywać do 27 stycznia. Bar­dzo pro­si­my o za­po­zna­nie się z Re­gu­la­mi­nem Stołówki Szkolnej. Znaj­du­je się on w ga­blo­cie przy wej­ściu, oraz tutaj. Do­ku­ment okre­śla między innymi szcze­gó­ło­wo daty wpłat i re­gu­lu­je czyn­no­ści ro­dzi­ców zwią­za­ne z tą for­mą roz­li­cze­nia za obia­dy.

IX Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Szachach

IX Otwar­te Mi­strzo­stwa Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku w Sza­chach Szyb­kich o Pu­char Pre­zy­den­ta Mia­sta za nami. W so­botę, 10 stycz­nia, ko­lej­ny raz mie­liśmy ra­dość go­ścić w pro­gach na­szej szko­ły zdol­nych sza­chi­stów. Niżej przed­sta­wiamy wy­ni­ki tur­nie­ju.

Czytaj dalej

Finał zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska w Celestynowie

SKW od po­cząt­ku roku 2014 zbie­ra­ło karmę, koce i za­baw­ki dla zwie­rząt w schro­ni­sku miesz­czą­cym się w Ce­lesty­no­wie. Te­go­rocz­na akcja wo­lon­ta­riatu przy­nio­sła za­do­walają­ce wy­ni­ki. Po za­koń­cze­niu zbiór­ki, co roku wo­lon­ta­riu­sze z na­szej szko­ły wy­jeż­dża­ją do schro­ni­ska i u­ro­czy­ście prze­ka­zu­ją ze­bra­ną karmę. Mogą przy tej o­ka­zji wejść na teren tej pla­ców­ki i przejść się po­mię­dzy bok­sa­mi ze zwie­rzę­ta­mi.

Czytaj dalej

Zbieramy nakrętki

Zbie­ra­nie na­krę­tek stało się sym­bo­licz­nym zna­kiem cha­ry­tatyw­ne­go po­ma­gania. Kiedy w akcję an­gażu­je się wiele osób, z któ­rych każda przy­nie­sie tro­chę na­krę­tek od bu­te­lek czy na­krę­tek z cze­goś in­ne­go, można ze­brać na­praw­dę dużą ilość su­row­ca. Zbie­ra­ne są wy­łącz­nie na­kręt­ki z two­rzy­wa o­zna­czone­go PET. Jest to bar­dzo cenny i wy­trzyma­ły pla­stik, który do­skona­le na­daje się do wtór­ne­go prze­two­rzenia.

Czytaj dalej

Wolontariat – gdzie i kiedy?

Co ty­dzień w środę, na pierw­szej dłu­giej prze­rwie, w sali 5A od­by­wa­ją się ze­bra­nia SKW – Sz­kol­ne­go Koła Wo­lon­ta­riatu, na któ­rych o­ma­wiane są zbli­ża­ją­ce się akcje oraz spra­wy or­ga­ni­zacyj­ne. Do Wo­lon­ta­riatu w SP12 w Otwoc­ku może do­łą­czyć każdy za­in­te­reso­wany uczeń na­szej szko­ły.

Czytaj dalej

Lekcja o hałasie i słuchu

W czwar­tek, 11 grud­nia, u­czniów kl. 1f przy­wi­ta­ła mama Ka­je­tana – pani Agniesz­ka Do­niec i za­pro­si­ła na lek­cję o bu­do­wie ucha, słu­chu i ha­łasie. Dzie­ci z za­cie­kawieniem słu­cha­ły, jak zbu­do­wa­ne jest ucho ludz­kie. Czy wie­cie, że są w nim błona bę­ben­ko­wa, ko­wa­deł­ko, mło­te­czek, strze­miącz­ko, a nawet śli­mak?

Czytaj dalej

Mikołajkowe kino w kl. 1f

W czwar­tek, 4 grud­nia, na dzie­ci z klasy IF cze­ka­ła wspa­niała mi­ko­łaj­kowa nie­spo­dzian­ka. Gdy przy­szli­śmy do sali na drzwiach wid­niał napis – „Fajne mi­ko­łaj­kowe kino”. Nagle drzwi się o­tworzy­ły i z klasy wy­szły mamy Ma­te­usza, Ka­je­tana oraz Przem­ka i za­pro­si­ły dzie­ci do kina.

Czytaj dalej

Bank Żywności

W pią­tek i so­botę, 28 i 29 li­sto­pa­da roku szkolny wo­lon­ta­riat do­łą­czył do świą­tecz­nej akcji „Bank Żyw­no­ści” or­ga­ni­zowanej przez in­sty­tu­cje cha­ry­tatyw­ne zrze­szo­ne w Fe­dera­cji Pol­skich Ban­ków Żyw­no­ści. Nasze jed­nost­ki SKW w tym roku (2014) sta­cjo­nowały w po­bli­skim Car­re­fo­urze przy ul. Ma­tej­ki. Przez dwa dni, w piąt­ko­we po­połu­dnie i przez całą so­botę, wo­lon­ta­riu­sze ze SP 12 zbie­ra­li olej, kon­ser­wy, sło­dy­cze oraz pro­duk­ty o dłu­go­trwa­łej przy­dat­no­ści od osób ro­bią­cych w skle­pie za­ku­py oraz roz­da­wali u­lot­ki.

Więcej artykułów…