Nasze ZOO

Listy uczniów kl. 1

In­for­mu­je­my, że zo­sta­ły wy­wie­szo­ne listy u­czniów za­kwali­fiko­wanych do klas pierw­szych z po­dzia­łem na po­szcze­gól­ne od­dzia­ły.

Kampania „Kilometry Caritas”

Od marca do maja 2016 nasze SKC wzię­ło u­dział w Kam­panii „Ki­lo­me­try Ca­ri­tas” zor­ga­ni­zowanej przez Ca­ri­tas Die­cezji War­szaw­sko-Pra­skiej. Akcja po­le­ga­ła na u­zbie­ra­niu jak naj­więk­szej i­lo­ści monet 1 zł, a potem u­two­rze­niu z nich me­tro­wych pa­sków. W tym celu kwe­sto­wa­li­śmy 24 kwiet­nia przy pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go, zor­ga­ni­zowaliśmy zbiór­kę ma­ku­latury oraz ka­wiaren­kę na te­renie SP 12. Udało nam się u­zbie­rać 45 m monet 1zł.

Czytaj dalej

Festiwal rodzinny w kl. 1c

We wto­rek, 24 maja odbył się Ro­dzin­ny Fe­sti­wal Pio­sen­ki w kla­sie 1c. Dzie­ci śpie­wa­ły we­so­łe i e­ner­getycz­ne pio­sen­ki, któ­rych na­uczy­ły się w ciągu roku. W mię­dzy­cza­sie wcie­liły się w rolę na­uczy­cie­la pro­wa­dząc za­bawę dla ro­dzi­ców.

Czytaj dalej

Matematycy na 6 z „Dwunastki”

Pod­czas ko­lej­nej e­dy­cji kon­kur­su „Ma­te­maty­ka na 6” or­ga­ni­zowane­go przez Sz­ko­łę Pod­sta­wową nr 6 w Otwoc­ku, nasi u­cznio­wie znów za­ję­ci za­szczyt­ne miej­sca:
Klasy 5:
miej­sce 1. – Ka­ro­li­na Py­tlar­czyk kl. 5c
miej­sce 3. – Ja­dwi­ga Fenig kl. 5d
Klasy 6:
miej­sce 1. Hu­bert So­bociń­ski kl. 6d

Czytaj dalej

Rekrutacja uzupełniająca do zerówki

Ni­niej­szym in­for­mu­je­my, że re­kru­ta­cja u­zupeł­nia­ją­ca do od­dzia­łu przed­szkol­nego bę­dzie trwa­ła w dniach od 23 maja do 3 czerw­ca 2016 roku. Re­kru­ta­cja bę­dzie się od­by­wa­ła drogą e­lek­tro­nicz­ną na za­sadach o­kre­ślonych w re­gu­la­mi­nie. Zgło­sze­nia dziec­ka można do­konać TUTAJ.

List do rodziców w sprawie czytania książek

Dro­dzy Ro­dzi­ce!

Ba­dania do­wodzą, że ma­lu­chy, któ­rym czy­ta­no le­piej radzą sobie w szko­le. To dzię­ki temu, że dziec­ko słu­cha­jąc ćwi­czy pa­mięć, kon­cen­tra­cję i roz­wi­ja wy­obraź­nię. Świat, w któ­rym ży­je­my jest coraz bar­dziej skom­pli­kowa­ny, la­wi­no­wo na­rasta ilość in­for­ma­cji, na­stę­pu­je coraz szyb­szy przy­rost wie­dzy, a z tym wiążą się zmia­ny na rynku pracy.

Czytaj dalej

Jak zachęcić dzieci do czytania książek?

Nau­kow­cy są zgod­ni, że czy­ta­nie ma ol­brzy­mi wpływ na roz­wój dziec­ka. Prze­de wszyst­kim po­sze­rza wie­dzę, roz­wi­ja wy­obraź­nię, u­mie­jęt­nie wpaja war­to­ści mo­ral­ne, ale także wzbo­ga­ca słow­nic­two, uczy pra­wi­dło­we­go for­mu­łowa­nia myśli, bu­do­wy zdań, po­słu­gi­wa­nia się sło­wem zgod­nie z gra­maty­ką.

Czytaj dalej

Najnowsze książki w bibliotece

Ch­cie­liby­śmy za­pre­zen­to­wać naj­now­sze na­byt­ki bi­blio­te­ki szkol­nej. Za­chę­camy do od­wie­dza­nia bi­blio­te­ki i wy­po­życza­nia ksią­żek. Mamy dla Was ponad sto no­wych ty­tu­łów. Po­ni­żej lista za­ku­pio­nych po­zy­cji.

Czytaj dalej

Symultana szachowa z arcymistrzynią

Sie­dem­na­stu u­czniów na­szej szko­ły u­czest­ni­czy­ło w wy­jeź­dzie zor­ga­ni­zowanym przez UKS MDK Otwock na sy­mul­ta­nę sza­cho­wą na 100 sza­chow­ni­cach z o­ka­zji 100-lecia sto­łecz­no­ści Mo­kotowa. Za­wod­ni­cy mieli moż­li­wość za­grania z ar­cy­mi­strzynią Agniesz­ką Bru­st­man, mi­strzem mię­dzy­na­ro­dowym Janem Adam­skim i kan­dy­datem na mi­strza, pięt­na­sto­le­tnim Pa­try­kiem Chy­lew­skim.

Czytaj dalej

Listy kandydatów do kl. 1

Informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych i nie­za­kwa­li­fi­ko­wanych do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 zostały wywieszone w szkole na tablicy ogłoszeń.

Więcej artykułów…