Nasze ZOO

Dostosowania warunków i form sprawdzianu w kl. 6

Poniżej podajemy link do ko­mu­ni­katu dy­rek­to­ra Cen­tral­nej Ko­mi­sji Eg­za­mi­nacyj­nej z 7 wrze­śnia 2015 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych spo­sobów do­stosowa­nia wa­run­ków i form prze­pro­wa­dzania spraw­dzianu i eg­za­mi­nu gim­na­zjal­ne­go w roku szkol­nym 2015/2016.

Treść komunikatu

Dwunastka wyróżniona

Z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je­my, że Dwu­nast­ka zna­lazła się w gro­nie szkół wy­róż­nio­nych za re­ali­zację pro­gramu „Sz­ko­ła Przy­ja­zna Bez­pieczeń­stwu”. Na­gro­dą jest grant w wy­so­ko­ści 5 tys. zł oraz za­pro­sze­nie do u­dzia­łu w fe­sty­nie pod­su­mowują­cym pro­gram. Uczest­ni­kom ser­decz­nie gra­tu­luje­my!. Re­la­cja z festynu wkrót­ce.

Balony dotarły do Niewiarowa

Pra­gnie­my po­in­for­mować, że od­na­le­ziony zo­stał ko­lej­ny list do­cze­piony do ba­lo­nów. Tym razem in­for­ma­cja do­ty­czy ba­lo­ni­ków klasy 1e. Do­tar­ły one do wio­ski Nie­wia­ro­wo-Sochy w woj. pod­la­skim, w po­wie­cie sie­mia­tyc­kim – 145 km od Otwoc­ka. Zna­laz­cy dzię­ku­je­my za prze­sła­nie wia­do­mo­ści!

Balony dotarły do Zaszkowa

Z radością informujemy, że balony wypuszczone 1 września przez klasę 1d dotarły do Zaszkowa-Kolonii – wioski w gminie Nur w powiecie ostrowskim, niemal 100 km od Otwocka. Znalazcom serdecznie dziękujemy za wiadomość!

Fundusz uczniowski

Wpłat na FUNDUSZ UCZNIOWSKI (da­ro­wi­zna na rzecz Rady Ro­dzi­ców) można do­kony­wać u ro­dzi­ców – człon­ków rad kla­so­wych (za po­kwi­towa­niem) lub na ra­chu­nek ban­ko­wy: Rada Ro­dzi­ców Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 w Otwoc­ku 14 1600 1462 1843 1592 4000 0001. W przy­pad­ku prze­lewu lub wpła­ty na ra­chu­nek ban­ko­wy pro­si­my o po­da­nie w ty­tu­le i­mie­nia i na­zwi­ska u­cznia oraz klasy.

Su­ge­ro­wa­na wy­so­kość wpła­ty: 100 zł.

Głosuj na „Kącik otwartego umysłu”

Fundacja AVIVA

Nasza szko­ła bie­rze u­dział w kon­kur­sie gran­to­wym Fun­da­cji AVIVA „Zrób­my razem coś do­bre­go”. Ch­cie­liby­śmy, aby w szko­le po­wstał „kącik o­twar­te­go u­my­słu” – miej­sce, w któ­rym bę­dzie­my or­ga­ni­zować pa­ne­le dys­ku­syj­ne, za­ję­cia te­atral­ne, mu­zycz­ne i pla­stycz­ne oraz kon­kur­sy te­ma­tycz­ne. Ch­ce­my z jed­nej stro­ny uczyć nasze dzie­ci, a jed­no­cześnie uczyć się od nich – tego, jak być lep­szy­mi ludź­mi każ­de­go dnia.

Zobacz jak głosować!

Posadziliśmy sadzonki sosen

We wto­rek, 5 maja, Sek­cja Zie­leni Pol­skie­go Klubu Eko­logicz­ne­go „Otwoc­kie Sosny” prze­ka­zała na­szej szko­le sa­dzon­ki – 50 szt. – o­trzy­ma­ne z Lasów Pań­stwo­wych. Pierw­sze 36 szt. zo­sta­ły przez u­czniów z klasy 5e wokół szko­ły pod kie­run­kiem pana Jana Se­remeta z u­dzia­łem człon­ków Klubu oraz pod o­pie­ką na­uczy­ciel­ki przy­ro­dy pani Agniesz­ki Nie­wiń­skiej.

Czytaj dalej

Listy dzieci zakwalifikowanych

In­for­mu­je­my, że przed se­kreta­riatem szko­ły zo­sta­ły wy­wie­szo­ne listy dzie­ci za­kwa­li­fiko­wanych i nie­za­kwa­lifiko­wanych do klas pierw­szych i od­dzia­łu przed­szkol­nego.

Wizyta „Planety Energii”

16 i 17 kwiet­nia w o­twoc­kim Parku Miej­skim sta­cjo­nowało mo­bil­ne cen­trum nauki „Pla­ne­ty Ener­gii”. Była to na­gro­da dla klasy 2d z na­szej szko­ły, która była jed­nym z 10 lau­re­atów kon­kur­su. Or­ga­ni­zato­rzy kon­kur­su na czele z pro­fe­sorem Vol­tem i Ene­gro­lud­kiem przy­wi­ta­li lau­re­atów z klasy II d, wrę­czy­li dy­plo­my i na­gro­dy dla u­czniów. Klasa o­trzy­ma­ła rów­nież kloc­ki e­du­ka­cyj­ne oraz pa­miąt­ko­wą ta­bli­cę. Gra­tu­lacje u­czniom zło­żył rów­nież Pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka.

Czytaj dalej

Mamy energię!

Przez 4 mie­sią­ce pod­czas lek­cji, zajęć do­dat­kowych, wy­cie­czek i spo­tkań po­głę­bia­liśmy swoją wie­dzę na temat e­ner­gii e­lek­trycz­nej. Do­wie­dzieliśmy się m.in. skąd bie­rze się prąd i jaką rolę pełni w na­szym życiu, jakie są pod­sta­wowe źró­dła e­ner­gii e­lek­trycz­nej oraz jak ra­cjo­nal­nie i przy­jaź­nie dla śro­dowi­ska z niej ko­rzy­stać. Po­zna­li­śmy za­sady bez­piecz­nego ko­rzy­sta­nia z u­rzą­dzeń e­lek­trycz­nych oraz pra­wi­dło­we­go za­cho­wania w po­bli­żu o­biek­tów e­ner­getycz­nych. Zo­sta­li­śmy „Ma­ły­mi Tro­pi­cie­la­mi Ener­gii”.

Czytaj dalej

Więcej artykułów…