Nasze ZOO

Obiady w maju

Źródło: www.sxc.hu
In­for­mu­je­my, że koszt obia­dó­w za maj wy­no­si 56 zł (koszt jednego obiadu – 2,80 zł). Wpłat lub prze­le­wó­w moż­na do­ko­nać na ra­chu­nek ban­ko­wy: Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 12 w Otwoc­ku 29 8001 0005 2001 0008 0158 0001. Przy­po­mi­na­my, że wpłat i przelewów można dokonywać do 27 kwietnia. Bar­dzo pro­si­my o za­po­zna­nie się z Re­gu­la­mi­nem Stołówki Szkolnej. Znaj­du­je się on w ga­blo­cie przy wej­ściu, oraz tutaj. Do­ku­ment okre­śla między innymi szcze­gó­ło­wo daty wpłat i re­gu­lu­je czyn­no­ści ro­dzi­ców zwią­za­ne z tą for­mą roz­li­cze­nia za obia­dy.

Wkrótce nasz JUBILEUSZ!

W roku 2015 mija 30 lat od o­twar­cia na­szej szko­ły. W tym cza­sie przez jej mury prze­wi­nę­ła się o­grom­na rze­sza u­czniów oraz spora grupa na­uczy­cie­li i po­zosta­łych pra­cow­ni­ków. Jest zatem powód do świę­to­wa­nia. Ofi­cjal­ne u­ro­czy­sto­ści ju­bi­le­uszo­we zo­sta­ły za­plano­wane na so­botę, 25 kwiet­nia. Nasi u­cznio­wie będą mieli moż­li­wość świę­to­wa­nia jesz­cze w kolej­nych dniach. Prze­cież nie co dzień koń­czy się 30 lat!

Czytaj dalej

Mamy energię!

Przez 4 mie­sią­ce pod­czas lek­cji, zajęć do­dat­kowych, wy­cie­czek i spo­tkań po­głę­bia­liśmy swoją wie­dzę na temat e­ner­gii e­lek­trycz­nej. Do­wie­dzieliśmy się m.in. skąd bie­rze się prąd i jaką rolę pełni w na­szym życiu, jakie są pod­sta­wowe źró­dła e­ner­gii e­lek­trycz­nej oraz jak ra­cjo­nal­nie i przy­jaź­nie dla śro­dowi­ska z niej ko­rzy­stać. Po­zna­li­śmy za­sady bez­piecz­nego ko­rzy­sta­nia z u­rzą­dzeń e­lek­trycz­nych oraz pra­wi­dło­we­go za­cho­wania w po­bli­żu o­biek­tów e­ner­getycz­nych. Zo­sta­li­śmy „Ma­ły­mi Tro­pi­cie­la­mi Ener­gii”.

Czytaj dalej

Sobota na Grenlandii

W so­botę, 14 marca, u­cznio­wie klasy 2d wraz z ro­dzi­na­mi go­ści­li za­pro­szonych przez ro­dzi­ców na­szej u­czen­ni­cy Mai Mi­chal­skiej zna­nych po­dróżników – Syl­wię i To­ma­sza Mo­cza­dłow­skich. Wspól­nie od­by­li­śmy po­dróż po Gren­lan­dii, na któ­rej nasi go­ście miesz­ka­li przez kilka lat.

Czytaj dalej

„Warszawska Syrenka”

Dnia 14 marca 2015 r. w Otwoc­kim Cen­trum Kul­tury „Smok” od­by­ły się e­li­mina­cje miej­skie 38. Kon­kur­su Re­cy­ta­tor­skiego „War­szaw­ska Sy­ren­ka”. Do u­dzia­łu w kon­kur­sie w trzech ka­te­go­riach wie­ko­wych przy­stą­pi­li re­prezen­tan­ci szkół pod­sta­wowych (kl. 0–III i kl. IV–VI) i gim­na­zjów. Jury brało pod uwagę na­stę­pu­ją­ce kry­te­ria oceny: dobór re­per­tu­aru, in­ter­preta­cję u­two­ru, kul­turę mowy oraz o­gól­ny wyraz ar­ty­stycz­ny.

Czytaj dalej

Zwycięzcy konkursu „Planeta Energii”

Dziś po­zna­li­śmy zwy­cięz­ców V e­dy­cji kon­kur­su „Pla­ne­ta Ener­gii”. Wśród lau­re­atów zna­lazła się klasa 2d pra­cu­ją­ca pod o­pie­ką p. Do­roty Pu­cyń­skiej. W V e­dy­cji kon­kur­su e­du­ka­cyj­nego o głów­ną na­gro­dę ry­wa­li­zo­wało pra­wie 500 na­uczy­cie­li i nie­mal 6 tys. u­czniów z całej Pol­ski, któ­rzy od­by­li bli­sko 1,5 tys. lek­cji o prą­dzie e­lek­trycz­nym. Na­gro­da to dwu­dnio­wa wi­zy­ta mo­bil­ne­go cen­trum nauki ENERGI w na­szym mie­ście. Sz­cze­gó­ły już wkrót­ce. Zwy­cięz­com gra­tu­luje­my!

Warsztaty dla rodziców

W środę, 4 marca roz­poczę­li­śmy w na­szej szko­le serię warsz­tatów dla ro­dzi­ców. Pierw­sze spo­tka­nie pro­wa­dził Pre­zes Fun­da­cji Kon­struk­tyw­ne­go Ro­zwoju w Otwoc­ku – mgr Zbi­gniew Mi­chal­czyk (wy­kła­dow­ca na War­szaw­skim Uni­wer­sy­tecie Me­dycz­nym, pe­da­gog , psy­cho­log, te­ra­peu­ta, dy­dak­tyk, e­du­ka­tor pro­fi­lak­ty­ki u­za­leż­nień oraz prze­mo­cy).

Czytaj dalej

IX Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Szachach

IX Otwar­te Mi­strzo­stwa Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku w Sza­chach Szyb­kich o Pu­char Pre­zy­den­ta Mia­sta za nami. W so­botę, 10 stycz­nia, ko­lej­ny raz mie­liśmy ra­dość go­ścić w pro­gach na­szej szko­ły zdol­nych sza­chi­stów. Niżej przed­sta­wiamy wy­ni­ki tur­nie­ju.

Czytaj dalej

Finał zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska w Celestynowie

SKW od po­cząt­ku roku 2014 zbie­ra­ło karmę, koce i za­baw­ki dla zwie­rząt w schro­ni­sku miesz­czą­cym się w Ce­lesty­no­wie. Te­go­rocz­na akcja wo­lon­ta­riatu przy­nio­sła za­do­walają­ce wy­ni­ki. Po za­koń­cze­niu zbiór­ki, co roku wo­lon­ta­riu­sze z na­szej szko­ły wy­jeż­dża­ją do schro­ni­ska i u­ro­czy­ście prze­ka­zu­ją ze­bra­ną karmę. Mogą przy tej o­ka­zji wejść na teren tej pla­ców­ki i przejść się po­mię­dzy bok­sa­mi ze zwie­rzę­ta­mi.

Czytaj dalej

Zbieramy nakrętki

Zbie­ra­nie na­krę­tek stało się sym­bo­licz­nym zna­kiem cha­ry­tatyw­ne­go po­ma­gania. Kiedy w akcję an­gażu­je się wiele osób, z któ­rych każda przy­nie­sie tro­chę na­krę­tek od bu­te­lek czy na­krę­tek z cze­goś in­ne­go, można ze­brać na­praw­dę dużą ilość su­row­ca. Zbie­ra­ne są wy­łącz­nie na­kręt­ki z two­rzy­wa o­zna­czone­go PET. Jest to bar­dzo cenny i wy­trzyma­ły pla­stik, który do­skona­le na­daje się do wtór­ne­go prze­two­rzenia.

Czytaj dalej

Więcej artykułów…