Nasze ZOO

Zwycięska statuetka Marcina

Miło nam po­in­for­mować, że uczeń klasy 4d Mar­cin Mar­ciniak za­pro­jek­tował sta­tu­et­kę na kon­kurs fil­mo­wy – kino w tramp­kach. Sta­tu­et­ka zo­sta­nie wrę­czo­na au­to­rom zwy­cię­skich pię­ciu fil­mów w o­stat­nim dniu fe­sti­wa­lu. Fe­sti­wal fil­mo­wy trwa od 13 czerw­ca do 21 czerw­ca 2015 roku. Pod­czas o­twar­cia fe­sti­wa­lu Mar­cin za­pre­zen­to­wał swoja sta­tu­et­kę. Ch­łop­cu i jego mamie gra­tu­luje­my!

Czytaj dalej

Adopcja Serca

W czerw­cu 2013 o­trzy­ma­li­śmy in­for­ma­cję, zo­sta­ła za­koń­czona ad­op­cja serca Par­ty­ka Mwan­zy, który od 2009 roku był pod naszą o­pie­ką. Cie­szy­my się, z u­czy­nio­ne­go dobra i życzy Pa­try­ko­wi, wielu Bo­żych łask i po­wodze­nia w życiu. Od wrze­śnia 2013 roku szko­ła pod­ję­ła się o­pie­ki nad ko­lej­nym dziec­kiem, a jest nią 12-let­nia Al­phon­si­ne Tuy­ishimire z Rwan­dy. W celu zdo­by­cia środ­ków po­trzeb­nych na naukę i u­trzy­ma­nie dziew­czyn­ki Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas or­ga­ni­zu­je w paź­dzier­niku ka­wiaren­kę mi­syj­ną, któ­rej do­chód prze­zna­czo­ny jest w ca­ło­ści na pomoc Al­phon­si­nie.

Czytaj dalej

Pierwsza pomoc przedmedyczna w kl. 0a

W czwar­tek 18 czerw­ca naszą grupę od­wie­dził tata Mał­go­si, pan Igor. Jest on wy­kwa­li­fiko­wanym ra­tow­ni­kiem me­dycz­nym i dla­te­go mógł prze­ka­zać nam swoją wie­dzę na temat zasad u­dzie­la­nia pierw­szej po­mocy. Do­wie­dzieliśmy się jak na­le­ży po­stę­pować, gdy ktoś w na­szym o­tocze­niu u­le­gnie wy­pad­ko­wi np. stra­ci przy­tom­ność, zła­mie nogę czy za­dławi się pod­czas spo­ży­wa­nia po­sił­ku. Taka wie­dza na pewno przy­da się przy o­ka­zji zbli­ża­ją­cych się wa­kacji. Licz­ne wska­zów­ki u­dzie­la­ne przez pana Igora po­ka­zały nam, co na­le­ży robić, aby nie na­rażać swo­je­go zdro­wia np. po­przez dłu­gie prze­by­wa­nie na słoń­cu. Za­ję­cia były super! Bar­dzo dzię­ku­je­my!

Czytaj dalej

Przygoda z Benim

Nasza szko­ła u­czest­ni­czy w o­gól­nopol­skim pro­gra­mie e­du­ka­cyj­nym: Sz­ko­ła Przy­ja­zna Bez­pieczeń­stwu. Or­ga­ni­zato­rem pro­gra­mu jest Fun­da­cja Grupy PKP we współ­pra­cy z Po­li­cją. Pa­tro­nami ho­norowy­mi są: Mi­nister Edu­ka­cji Na­ro­dowej, Mi­nister In­fra­struk­tury i Ro­zwoju, Rzecz­nik Praw Dziec­ka oraz pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Elek­try­ków Pol­skich. Part­ne­rem me­ry­to­rycz­nym jest PEDAGOGIUM – Wyż­sza Sz­ko­ła Nauk Spo­łecz­nych w War­szawie.

Czytaj dalej

Młodzi o łupkach 2015

Ch­cie­liby­śmy ser­decz­nie po­in­for­mować, że u­cznio­wie na­szej szko­ły wzię­li u­dział w o­gól­nopol­skim kon­kursie o te­ma­ty­ce fil­mo­wo-geo­logicz­nej! Na­talia Sit­nik, Hu­bert No­wac­ki i Alek­san­dra Zie­liń­ska z klasy 6d po­sta­nowi­li wziąć się do ro­boty i stwo­rzyć swój wła­sny sce­na­riusz na temat gazu wy­do­bywa­ne­go z łup­ków. Mu­sie­li wy­ka­zać się wiel­ką od­wa­gą, wy­obraź­nią i cier­pliwo­ścią! Ma­te­riał szkol­ny i jesz­cze do­dat­kowy kon­kurs, w któ­rym star­to­wały i star­sze dzie­ci z gim­na­zjum jak i li­ceum! Od­nie­śli wiel­ki suk­ces! Czemu? Z ponad trzy­stu prac wy­bra­no pięt­na­ście, w któ­rych zna­leź­li się i oni! Dla fi­na­listów w dniach 27–28 kwiet­nia od­by­ły się o­fi­cjal­ne warsz­taty ak­tor­skie, na któ­rych Młode Łupki na­uczy­ły się wielu cie­ka­wych rze­czy: jak krę­cić film, jakie osoby są do tego po­trzeb­ne… Po­zna­li także wielu zna­nych ak­to­rów (Anna Kerth, Ma­ciej Wi­lew­ski), a nawet na­krę­ci­li film!

Czytaj dalej

Głosuj na „Kącik otwartego umysłu”

Fundacja AVIVA

Nasza szko­ła bie­rze u­dział w kon­kur­sie gran­to­wym Fun­da­cji AVIVA „Zrób­my razem coś do­bre­go”. Ch­cie­liby­śmy, aby w szko­le po­wstał „kącik o­twar­te­go u­my­słu” – miej­sce, w któ­rym bę­dzie­my or­ga­ni­zować pa­ne­le dys­ku­syj­ne, za­ję­cia te­atral­ne, mu­zycz­ne i pla­stycz­ne oraz kon­kur­sy te­ma­tycz­ne. Ch­ce­my z jed­nej stro­ny uczyć nasze dzie­ci, a jed­no­cześnie uczyć się od nich – tego, jak być lep­szy­mi ludź­mi każ­de­go dnia.

Zobacz jak głosować!

Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu

W ra­mach pro­jek­tu „Sz­ko­ła Przy­ja­zna Bez­pieczeń­stwu”, do któ­re­go przy­stą­pi­ła nasza szko­ła, klasa 1g wy­bra­ła się na wy­ciecz­kę do Po­wia­towej Pań­stwo­wej Stra­ży Po­żar­nej w Otwoc­ku z MISJĄ BEZPIECZEŃSTWO. W ra­mach akcji e­du­ka­cyj­nej dzie­ci wzbo­ga­ci­ły wie­dzę o za­sady za­cho­wania bez­pieczeń­stwa i po­stę­powa­nia w przy­pad­ku po­wsta­nia po­ża­ru lub in­ne­go miej­sco­wego za­gro­że­nia.

Czytaj dalej

Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu

W ra­mach pro­jek­tu „Sz­ko­ła Przy­ja­zna Bez­pieczeń­stwu”, do któ­re­go przy­stą­pi­ła nasza szko­ła, klasa 1g wy­bra­ła się na wy­ciecz­kę ZOO w War­szawie z MISJĄ EKOLOGICZNA. W ra­mach akcji e­du­ka­cyj­nej dzie­ci wzbo­ga­ci­ły wie­dzę o za­sady za­cho­wania bez­pieczeń­stwa w kon­tak­tach z dzi­kimi zwie­rzę­tami i przy­bli­żyły sobie wie­dzę na temat zwie­rząt eg­zo­tycz­nych.

Czytaj dalej

Pomoc dla Nepalu

Współ­czu­jąc miesz­kań­com Ne­pa­lu, któ­rzy zo­sta­li do­świad­cze­ni trzę­sie­niem ziemi zor­ga­ni­zowaliśmy zbiór­kę do pu­szek. Przez cały ty­dzień od 7 do 10 maja nasi wo­lon­ta­riu­sze odwiedzali klasy zbie­ra­jąc datki. W sumie u­zbie­ra­liśmy 678,46 zł. W akcji wzię­ło rów­nież u­dział Sz­kol­ne Koło Wo­lon­ta­riatu.

Posadziliśmy sadzonki sosen

We wto­rek, 5 maja, Sek­cja Zie­leni Pol­skie­go Klubu Eko­logicz­ne­go „Otwoc­kie Sosny” prze­ka­zała na­szej szko­le sa­dzon­ki – 50 szt. – o­trzy­ma­ne z Lasów Pań­stwo­wych. Pierw­sze 36 szt. zo­sta­ły przez u­czniów z klasy 5e wokół szko­ły pod kie­run­kiem pana Jana Se­remeta z u­dzia­łem człon­ków Klubu oraz pod o­pie­ką na­uczy­ciel­ki przy­ro­dy pani Agniesz­ki Nie­wiń­skiej.

Czytaj dalej

Więcej artykułów…