Nasze ZOO

Wypożyczanie podręczników

Informujemy, że biblioteka szkolna będzie wypożyczać podręczniki w następujących terminach:

KLASY 2
Poniedziałek (31.08), godz. 15.00–18.00
Wtorek (1.09), godz. 10.00–18.00

KLASY 1
środa(2.09), godz. 8.00–18.00
czwartek (3.09), godz. 8.00–18.00

Próba dla pocztu sztandarowego

Człon­ków pocz­tu sztan­daro­we­go szko­ły za­praszam na próbę w po­nie­dzia­łek, 31 sierp­nia, na godz. 10.00. Zbiór­ka przed szko­łą.

Obiady we wrześniu

Źródło: www.sxc.hu
In­for­mu­je­my, że koszt obiadów za wrze­sień wy­no­si 56,00 zł. Obia­dy będą wy­da­wane od 3 wrze­śnia 2015 roku. Wpłat lub prze­le­wó­w moż­na do­ko­nać na ra­chu­nek ban­ko­wy: Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 12 w Otwoc­ku 29 8001 0005 2001 0008 0158 0001. Przy­po­mi­na­my, że wpłat i przelewów można dokonywać do 1 września. Bar­dzo pro­si­my o za­po­zna­nie się z Re­gu­la­mi­nem Stołówki Szkolnej. Znaj­du­je się on w ga­blo­cie przy wej­ściu, oraz tutaj. Do­ku­ment okre­śla między innymi szcze­gó­ło­wo daty wpłat i re­gu­lu­je czyn­no­ści ro­dzi­ców zwią­za­ne z tą for­mą roz­li­cze­nia za obia­dy.
Od tego roku szkolnego można dokonywać wpłat za kilka miesiący z góry dlatego podajemy również koszt obiadów w nastepnych miesiącach: październik: 58,80 zł, listopad: 56 zł, grudzień: 44,80 zł.

Zwycięska statuetka Marcina

Miło nam po­in­for­mować, że uczeń klasy 4d Mar­cin Mar­ciniak za­pro­jek­tował sta­tu­et­kę na kon­kurs fil­mo­wy – kino w tramp­kach. Sta­tu­et­ka zo­sta­nie wrę­czo­na au­to­rom zwy­cię­skich pię­ciu fil­mów w o­stat­nim dniu fe­sti­wa­lu. Fe­sti­wal fil­mo­wy trwa od 13 czerw­ca do 21 czerw­ca 2015 roku. Pod­czas o­twar­cia fe­sti­wa­lu Mar­cin za­pre­zen­to­wał swoja sta­tu­et­kę. Ch­łop­cu i jego mamie gra­tu­luje­my!

Czytaj dalej

Adopcja Serca

W czerw­cu 2013 o­trzy­ma­li­śmy in­for­ma­cję, zo­sta­ła za­koń­czona ad­op­cja serca Par­ty­ka Mwan­zy, który od 2009 roku był pod naszą o­pie­ką. Cie­szy­my się, z u­czy­nio­ne­go dobra i życzy Pa­try­ko­wi, wielu Bo­żych łask i po­wodze­nia w życiu. Od wrze­śnia 2013 roku szko­ła pod­ję­ła się o­pie­ki nad ko­lej­nym dziec­kiem, a jest nią 12-let­nia Al­phon­si­ne Tuy­ishimire z Rwan­dy. W celu zdo­by­cia środ­ków po­trzeb­nych na naukę i u­trzy­ma­nie dziew­czyn­ki Sz­kol­ne Koło Ca­ri­tas or­ga­ni­zu­je w paź­dzier­niku ka­wiaren­kę mi­syj­ną, któ­rej do­chód prze­zna­czo­ny jest w ca­ło­ści na pomoc Al­phon­si­nie.

Czytaj dalej

Pierwsza pomoc przedmedyczna w kl. 0a

W czwar­tek 18 czerw­ca naszą grupę od­wie­dził tata Mał­go­si, pan Igor. Jest on wy­kwa­li­fiko­wanym ra­tow­ni­kiem me­dycz­nym i dla­te­go mógł prze­ka­zać nam swoją wie­dzę na temat zasad u­dzie­la­nia pierw­szej po­mocy. Do­wie­dzieliśmy się jak na­le­ży po­stę­pować, gdy ktoś w na­szym o­tocze­niu u­le­gnie wy­pad­ko­wi np. stra­ci przy­tom­ność, zła­mie nogę czy za­dławi się pod­czas spo­ży­wa­nia po­sił­ku. Taka wie­dza na pewno przy­da się przy o­ka­zji zbli­ża­ją­cych się wa­kacji. Licz­ne wska­zów­ki u­dzie­la­ne przez pana Igora po­ka­zały nam, co na­le­ży robić, aby nie na­rażać swo­je­go zdro­wia np. po­przez dłu­gie prze­by­wa­nie na słoń­cu. Za­ję­cia były super! Bar­dzo dzię­ku­je­my!

Czytaj dalej

Przygoda z Benim

Nasza szko­ła u­czest­ni­czy w o­gól­nopol­skim pro­gra­mie e­du­ka­cyj­nym: Sz­ko­ła Przy­ja­zna Bez­pieczeń­stwu. Or­ga­ni­zato­rem pro­gra­mu jest Fun­da­cja Grupy PKP we współ­pra­cy z Po­li­cją. Pa­tro­nami ho­norowy­mi są: Mi­nister Edu­ka­cji Na­ro­dowej, Mi­nister In­fra­struk­tury i Ro­zwoju, Rzecz­nik Praw Dziec­ka oraz pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Elek­try­ków Pol­skich. Part­ne­rem me­ry­to­rycz­nym jest PEDAGOGIUM – Wyż­sza Sz­ko­ła Nauk Spo­łecz­nych w War­szawie.

Czytaj dalej

Młodzi o łupkach 2015

Ch­cie­liby­śmy ser­decz­nie po­in­for­mować, że u­cznio­wie na­szej szko­ły wzię­li u­dział w o­gól­nopol­skim kon­kursie o te­ma­ty­ce fil­mo­wo-geo­logicz­nej! Na­talia Sit­nik, Hu­bert No­wac­ki i Alek­san­dra Zie­liń­ska z klasy 6d po­sta­nowi­li wziąć się do ro­boty i stwo­rzyć swój wła­sny sce­na­riusz na temat gazu wy­do­bywa­ne­go z łup­ków. Mu­sie­li wy­ka­zać się wiel­ką od­wa­gą, wy­obraź­nią i cier­pliwo­ścią! Ma­te­riał szkol­ny i jesz­cze do­dat­kowy kon­kurs, w któ­rym star­to­wały i star­sze dzie­ci z gim­na­zjum jak i li­ceum! Od­nie­śli wiel­ki suk­ces! Czemu? Z ponad trzy­stu prac wy­bra­no pięt­na­ście, w któ­rych zna­leź­li się i oni! Dla fi­na­listów w dniach 27–28 kwiet­nia od­by­ły się o­fi­cjal­ne warsz­taty ak­tor­skie, na któ­rych Młode Łupki na­uczy­ły się wielu cie­ka­wych rze­czy: jak krę­cić film, jakie osoby są do tego po­trzeb­ne… Po­zna­li także wielu zna­nych ak­to­rów (Anna Kerth, Ma­ciej Wi­lew­ski), a nawet na­krę­ci­li film!

Czytaj dalej

Głosuj na „Kącik otwartego umysłu”

Fundacja AVIVA

Nasza szko­ła bie­rze u­dział w kon­kur­sie gran­to­wym Fun­da­cji AVIVA „Zrób­my razem coś do­bre­go”. Ch­cie­liby­śmy, aby w szko­le po­wstał „kącik o­twar­te­go u­my­słu” – miej­sce, w któ­rym bę­dzie­my or­ga­ni­zować pa­ne­le dys­ku­syj­ne, za­ję­cia te­atral­ne, mu­zycz­ne i pla­stycz­ne oraz kon­kur­sy te­ma­tycz­ne. Ch­ce­my z jed­nej stro­ny uczyć nasze dzie­ci, a jed­no­cześnie uczyć się od nich – tego, jak być lep­szy­mi ludź­mi każ­de­go dnia.

Zobacz jak głosować!

Więcej artykułów…