Nasze ZOO

W poniedziałek pracujemy

W od­powie­dzi na licz­ne py­ta­nia, in­for­mu­je­my, że naj­bliż­szy po­nie­dzia­łek, 31 paź­dzier­nika w na­szej szko­le jest nor­mal­nym dniem ro­boczym.

Obiady w listopadzie

Źródło: www.sxc.hu
In­for­mu­je­my, że koszt obiadów za listopad wy­no­si 60,00 zł. (Koszt jednego obiadu: 3 zł.) Zachęcamy do dokonania wpłat na rachunek bankowy na kolejne miesiące: grudzień - 48 zł. Wpłat lub prze­le­wó­w moż­na do­ko­nać na ra­chu­nek ban­ko­wy: Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 12 w Otwoc­ku 29 8001 0005 2001 0008 0158 0001. Bar­dzo pro­si­my o za­po­zna­nie się z Re­gu­la­mi­nem Stołówki Szkolnej. Znaj­du­je się on w ga­blo­cie przy wej­ściu, oraz tutaj. Do­ku­ment okre­śla między innymi szcze­gó­ło­wo daty wpłat i re­gu­lu­je czyn­no­ści ro­dzi­ców zwią­za­ne z tą for­mą roz­li­cze­nia za obia­dy.

Konkursy kuratoryjne

Jak co roku Ma­zo­wiec­ki Ku­ra­tor Oświa­ty przy­go­tował kon­kur­sy przed­mio­towe dla u­czniów szkół pod­sta­wo­wych. Są to dwa kon­kur­sy: po­loni­stycz­ny i ma­te­ma­tycz­ny. Sz­cze­gó­ło­we in­for­ma­cje do­ty­czą­ce zasad kon­kur­su, jego prze­biegu, ter­mi­nów oraz pro­gra­mów me­ry­to­rycz­nych można u­zy­skać na stro­nie in­ter­neto­wej Ma­zo­wiec­kiego Sa­mo­rzą­dowe­go Cen­trum Do­skona­le­nia Nau­czy­cie­li, które jest or­ga­ni­zatorem. In­for­ma­cji u­dzie­la­ją rów­nież na­uczy­cie­le ję­zy­ka pol­skie­go i ma­te­maty­ki.

E-Podręczniki

Mi­nister­stwo Edu­ka­cji Na­ro­dowej pro­ponu­je za­po­znanie się z ser­wi­sem in­ter­neto­wym za­wie­rają­cym pod­recz­ni­ki w wer­sji e­lek­tro­nicz­nej prze­zna­czo­ne mię­dzy in­ny­mi dla u­czniów szko­ły pod­sta­wowej. Ser­wis do­stęp­ny jest pod ad­re­sem: epodreczniki.pl.

Fundusz uczniowski

Wpłat na FUNDUSZ UCZNIOWSKI (da­ro­wi­zna na rzecz Rady Ro­dzi­ców) można do­kony­wać u ro­dzi­ców – człon­ków rad kla­so­wych (za po­kwi­towa­niem) lub na ra­chu­nek ban­ko­wy: Rada Ro­dzi­ców Sz­ko­ły Pod­sta­wowej nr 12 w Otwoc­ku 14 1600 1462 1843 1592 4000 0001. W przy­pad­ku prze­lewu lub wpła­ty na ra­chu­nek ban­ko­wy pro­si­my o po­da­nie w ty­tu­le i­mie­nia i na­zwi­ska u­cznia oraz klasy.

Su­ge­ro­wa­na wy­so­kość wpła­ty: 100 zł.

Godziny pracy sekretariatu

In­for­mu­je­my wszyst­kich za­in­te­reso­wa­nych, że mo­dy­fi­ka­cji u­le­ga­ją go­dzi­ny pra­cy se­kreta­ria­tu w na­szej szko­le. Se­kreta­riat pra­cu­je w na­stę­pu­ją­cych go­dzi­nach:
 
 

poniedziałek 8.00–18.00
wtorek 8.00–16.00
środa 8.00–8.30 i 12.30–16.00
czwartek 8.00–14.00
piątek 8.00–16.00
 
Informujemy również, że podczas przerw w pierwszej kolejności w sekretariatach przyjmowani są uczniowie.

Zwolnienie z lekcji wf a obecność na zajęciach

Zgod­nie z § 8 Roz­porzą­dze­nia Mi­nistra Edu­ka­cji Na­ro­dowej z dnia 30 kwiet­nia 2007 roku w spra­wie wa­run­ków i spo­sobu o­ce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wania i pro­mowa­nia u­czniów i słu­cha­czy oraz prze­pro­wa­dzania spraw­dzianów i eg­za­mi­nów w szko­łach pu­blicz­nych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906, z 2008 r. ze zm.) dy­rek­tor szko­ły może pod­jąć de­cy­zję o zwol­nie­niu u­cznia z ćwi­czeń na lek­cjach wy­cho­wa­nia fi­zycz­ne­go, ale nie zwal­nia go z o­bec­no­ści na tych za­ję­ciach.

Czytaj dalej

Więcej artykułów…

  • 1
  • 2