Nasze ZOO

Akademia Talentów Dwunastki


Już w naj­bliż­szą so­botę, 1 kwiet­nia, od­bę­dzie się ko­lej­na e­dy­cja Aka­de­mii Ta­len­tów Dwu­nast­ki. Wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zo­ba­czyć na­szych u­czniów, ser­decz­nie za­praszamy do Te­atru Miej­skiego im. Ste­fa­na Ja­racza. Po­czą­tek o godz. 12.00. Wstęp wolny!

Piłki w ruch

Ręce do góry! Ręce na boki!
Skręt w prawo! Skręt w lewo!
I trzy pod­skoki!

Tak bawią się u­cznio­wie klasy 2c w cza­sie lek­cji. Mają wybór: krze­seł­ko lub piłka. Wy­bie­ra­ją o­czy­wi­ście dużą, czer­wo­ną piłkę te­ra­peu­tycz­ną, na któ­rej sie­dzą przy ław­kach: pi­sząc, li­cząc, czy­ta­jąc, ry­su­jąc, śpie­wa­jąc i ba­wiąc się każ­de­go dnia.

Czytaj dalej

Wolontariat współpracuje z Fundacją Kasisi

Sz­kol­ne Koło Wo­lon­ta­riatu w roku 2017 pod­ję­ło współ­pra­cę z Fun­da­cją Ka­si­si. Wo­lon­ta­riuszki po­sta­nowi­ły co mie­siąc prze­ka­zy­wać kwotę 100 zł na u­trzy­ma­nie chłop­ca z Afry­ki, który po­trze­bu­je na­szej po­mocy.

Czytaj dalej

Rekolekcje szkolne

Rekolekcje szkolneOd po­nie­dział­ku 3 kwietnia do środy 5 kwietnia ucz­nio­wie na­szej szko­ły u­czest­ni­czyć będą w re­ko­lek­cjach wiel­ko­post­nych. Od­by­wać się one będą w ko­ście­le Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go, przy ul. Że­rom­skiego 6. Ucz­nio­wie spo­ty­kać się będą w szko­le i wraz z na­uczy­cie­lami u­da­dzą się do ko­ścioła. Dyżur peł­nić bę­dzie świe­tlica szkol­na. Niżej przed­sta­wiamy szcze­gó­ło­wy gra­fik re­ko­lek­cji.

Czytaj dalej

Obiady w kwietniu

Źródło: www.sxc.hu
In­for­mu­je­my, że koszt obiadów za kwiecień wy­no­si 48,00 zł. (Koszt jednego obiadu: 3 zł.) Wpłat lub prze­le­wó­w moż­na do­ko­nać na ra­chu­nek ban­ko­wy: Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 12 w Otwoc­ku 29 8001 0005 2001 0008 0158 0001. Bar­dzo pro­si­my o za­po­zna­nie się z Re­gu­la­mi­nem Stołówki Szkolnej. Znaj­du­je się on w ga­blo­cie przy wej­ściu, oraz tutaj. Do­ku­ment okre­śla między innymi szcze­gó­ło­wo daty wpłat i re­gu­lu­je czyn­no­ści ro­dzi­ców zwią­za­ne z tą for­mą roz­li­cze­nia za obia­dy. Jednocześnie informujemy, że można dokonywać wpłat na rachunek bankowy za kolejne miesiące:  maj – 60 zł, czerwiec – 42 zł.

Stołówka w nowych barwach

Pod­czas zi­mo­wych ferii nasza sto­łów­ka zo­sta­ła grun­tow­nie od­re­mon­towa­na. Z i­nicja­ty­wą wy­stą­pi­li ro­dzi­ce i o­sobi­ście wy­ko­na­li więk­szość prac. W i­mie­niu całej spo­łecz­no­ści szkol­nej ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim Ro­dzi­com, któ­rzy za­an­gażo­wali się w pracę nad zmia­na wy­glą­du sto­łów­ki. Wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zo­ba­czyć e­fek­ty pracy za­praszamy już pod­czas naj­bliż­sze­go dnia o­twar­te­go 22 marca.

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

W od­powie­dzi na za­in­te­reso­wanie ro­dzi­ców in­for­mu­je­my, że nie są jesz­cze u­sta­lo­ne ter­mi­ny do­ty­czą­ce re­kru­ta­cji na rok szkol­ny 2017/2018 do klasy 1 i od­dzia­łów przed­szkol­nych. Bliż­szych in­for­ma­cji u­dzie­limy w marcu.

Sukces szachistów

W so­botę, 4 lu­te­go, w na­szej szko­le od­by­ły się XI Otwar­te Mi­strzo­stwa Sz­ko­ły w Sza­chach Szyb­kich. Go­ści­liśmy 64 sza­chi­stów z wo­je­wódz­twa ma­zo­wiec­kiego, głów­nie z Otwoc­ka, po­wia­tu o­twoc­kie­go i War­szawy. Za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wali na dy­stan­sie 9 rund. Naj­lep­szym sza­chi­stą o­ka­zał się uczeń na­szej szko­ły Łu­kasz Zby­siń­ski z klasy 6c, który zgro­ma­dził 8 punk­tów na 9 moż­li­wych i wy­wal­czył złoty medal. W pierw­szej dzie­siąt­ce zna­leź­li się Bar­tek Pi­skor­ski z klasy 6c (6. miej­sce), Antek To­ma­szek z klasy 3f (7. miej­sce) i Prze­mek Mar­kow­ski z klasy 6c (9. miej­sce).

Czytaj dalej

Informacja Kuratorium Ośwaty

Ku­ra­to­rium Oświa­ty w War­szawie u­rucho­mi­ło spe­cjal­ny adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz in­fo­linię 22 551 24 22, na które wszy­scy za­in­te­reso­wani mogą kie­ro­wać py­ta­nia zwią­za­ne z re­for­mą e­du­ka­cji.

Więcej artykułów…