Nasze ZOO

Głosuj na „Kącik otwartego umysłu”

Fundacja AVIVA

Nasza szko­ła bie­rze u­dział w kon­kur­sie gran­to­wym Fun­da­cji AVIVA „Zrób­my razem coś do­bre­go”. Ch­cie­liby­śmy, aby w szko­le po­wstał „kącik o­twar­te­go u­my­słu” – miej­sce, w któ­rym bę­dzie­my or­ga­ni­zować pa­ne­le dys­ku­syj­ne, za­ję­cia te­atral­ne, mu­zycz­ne i pla­stycz­ne oraz kon­kur­sy te­ma­tycz­ne. Ch­ce­my z jed­nej stro­ny uczyć nasze dzie­ci, a jed­no­cześnie uczyć się od nich – tego, jak być lep­szy­mi ludź­mi każ­de­go dnia.

Zobacz jak głosować!

Obiady w czerwcu

Źródło: www.sxc.hu
In­for­mu­je­my, że koszt obia­dó­w za czerwiec wy­no­si 47,60 zł (koszt jednego obiadu – 2,80 zł). Wpłat lub prze­le­wó­w moż­na do­ko­nać na ra­chu­nek ban­ko­wy: Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 12 w Otwoc­ku 29 8001 0005 2001 0008 0158 0001. Przy­po­mi­na­my, że wpłat i przelewów można dokonywać do 27 maja. Bar­dzo pro­si­my o za­po­zna­nie się z Re­gu­la­mi­nem Stołówki Szkolnej. Znaj­du­je się on w ga­blo­cie przy wej­ściu, oraz tutaj. Do­ku­ment okre­śla między innymi szcze­gó­ło­wo daty wpłat i re­gu­lu­je czyn­no­ści ro­dzi­ców zwią­za­ne z tą for­mą roz­li­cze­nia za obia­dy.

Listy dzieci zakwalifikowanych

In­for­mu­je­my, że przed se­kreta­riatem szko­ły zo­sta­ły wy­wie­szo­ne listy dzie­ci za­kwa­li­fiko­wanych i nie­za­kwa­lifiko­wanych do klas pierw­szych i od­dzia­łu przed­szkol­nego.

Wizyta „Planety Energii”

16 i 17 kwiet­nia w o­twoc­kim Parku Miej­skim sta­cjo­nowało mo­bil­ne cen­trum nauki „Pla­ne­ty Ener­gii”. Była to na­gro­da dla klasy 2d z na­szej szko­ły, która była jed­nym z 10 lau­re­atów kon­kur­su. Or­ga­ni­zato­rzy kon­kur­su na czele z pro­fe­sorem Vol­tem i Ene­gro­lud­kiem przy­wi­ta­li lau­re­atów z klasy II d, wrę­czy­li dy­plo­my i na­gro­dy dla u­czniów. Klasa o­trzy­ma­ła rów­nież kloc­ki e­du­ka­cyj­ne oraz pa­miąt­ko­wą ta­bli­cę. Gra­tu­lacje u­czniom zło­żył rów­nież Pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka.

Czytaj dalej

XXIV Konkurs Wielkanocny rozstrzygnięty

Te­go­rocz­ny kon­kurs wiel­ka­noc­ny, zor­ga­ni­zowany przez Otwoc­kie Cen­trum Kul­tury, zo­stał roz­strzy­gnię­ty w nie­dzielę 12 kwiet­nia. Praca wy­ko­na­na przez Magdę Ja­wor­ską z klasy 4d za­ję­ła II MIEJSCE – gra­tu­luje­my!

Mamy energię!

Przez 4 mie­sią­ce pod­czas lek­cji, zajęć do­dat­kowych, wy­cie­czek i spo­tkań po­głę­bia­liśmy swoją wie­dzę na temat e­ner­gii e­lek­trycz­nej. Do­wie­dzieliśmy się m.in. skąd bie­rze się prąd i jaką rolę pełni w na­szym życiu, jakie są pod­sta­wowe źró­dła e­ner­gii e­lek­trycz­nej oraz jak ra­cjo­nal­nie i przy­jaź­nie dla śro­dowi­ska z niej ko­rzy­stać. Po­zna­li­śmy za­sady bez­piecz­nego ko­rzy­sta­nia z u­rzą­dzeń e­lek­trycz­nych oraz pra­wi­dło­we­go za­cho­wania w po­bli­żu o­biek­tów e­ner­getycz­nych. Zo­sta­li­śmy „Ma­ły­mi Tro­pi­cie­la­mi Ener­gii”.

Czytaj dalej

Sobota na Grenlandii

W so­botę, 14 marca, u­cznio­wie klasy 2d wraz z ro­dzi­na­mi go­ści­li za­pro­szonych przez ro­dzi­ców na­szej u­czen­ni­cy Mai Mi­chal­skiej zna­nych po­dróżników – Syl­wię i To­ma­sza Mo­cza­dłow­skich. Wspól­nie od­by­li­śmy po­dróż po Gren­lan­dii, na któ­rej nasi go­ście miesz­ka­li przez kilka lat.

Czytaj dalej

„Warszawska Syrenka”

Dnia 14 marca 2015 r. w Otwoc­kim Cen­trum Kul­tury „Smok” od­by­ły się e­li­mina­cje miej­skie 38. Kon­kur­su Re­cy­ta­tor­skiego „War­szaw­ska Sy­ren­ka”. Do u­dzia­łu w kon­kur­sie w trzech ka­te­go­riach wie­ko­wych przy­stą­pi­li re­prezen­tan­ci szkół pod­sta­wowych (kl. 0–III i kl. IV–VI) i gim­na­zjów. Jury brało pod uwagę na­stę­pu­ją­ce kry­te­ria oceny: dobór re­per­tu­aru, in­ter­preta­cję u­two­ru, kul­turę mowy oraz o­gól­ny wyraz ar­ty­stycz­ny.

Czytaj dalej

Zwycięzcy konkursu „Planeta Energii”

Dziś po­zna­li­śmy zwy­cięz­ców V e­dy­cji kon­kur­su „Pla­ne­ta Ener­gii”. Wśród lau­re­atów zna­lazła się klasa 2d pra­cu­ją­ca pod o­pie­ką p. Do­roty Pu­cyń­skiej. W V e­dy­cji kon­kur­su e­du­ka­cyj­nego o głów­ną na­gro­dę ry­wa­li­zo­wało pra­wie 500 na­uczy­cie­li i nie­mal 6 tys. u­czniów z całej Pol­ski, któ­rzy od­by­li bli­sko 1,5 tys. lek­cji o prą­dzie e­lek­trycz­nym. Na­gro­da to dwu­dnio­wa wi­zy­ta mo­bil­ne­go cen­trum nauki ENERGI w na­szym mie­ście. Sz­cze­gó­ły już wkrót­ce. Zwy­cięz­com gra­tu­luje­my!

Warsztaty dla rodziców

W środę, 4 marca roz­poczę­li­śmy w na­szej szko­le serię warsz­tatów dla ro­dzi­ców. Pierw­sze spo­tka­nie pro­wa­dził Pre­zes Fun­da­cji Kon­struk­tyw­ne­go Ro­zwoju w Otwoc­ku – mgr Zbi­gniew Mi­chal­czyk (wy­kła­dow­ca na War­szaw­skim Uni­wer­sy­tecie Me­dycz­nym, pe­da­gog , psy­cho­log, te­ra­peu­ta, dy­dak­tyk, e­du­ka­tor pro­fi­lak­ty­ki u­za­leż­nień oraz prze­mo­cy).

Czytaj dalej

Więcej artykułów…